Press release

PAYNOVA ERHÅLLER YTTERLIGARE FINANSIERING

Vid bolagsstämman den 6 maj 2004 erhöll Paynovas styrelse ett bemyndigande om att utan företrädesrätt för befintliga aktieägare kunna fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2.000.000 aktier. En andra del av detta bemyndigande utnyttjas genom att Erik Penser Fondkommission har tecknat ytterligare 400 000 aktier. Som grund för emissionen ligger de senaste tio handelsdagarnas genomsnittliga aktiekurs, som uppgick till 13,24 kronor per aktie. Efter kapitalanskaffnings- och emissionskostnader tillförs Paynova AB cirka 4,7 miljoner kr. När emissionen har registrerats uppgår det totala antalet aktier i Paynova AB till 11.930.970. De redan nu genomförda finansieringarna, tillsammans med sådan teckning av upp till 852.000 aktier (8,5 miljoner kr) som kan ske via optioner (TO3) under december 2004, bedöms komma tillgodose bolagets kapitalbehov för tre till fyra kvartal framåt. I bolagsstämmans bemyndigande finns också utrymme för eventuellt ytterligare behov av marknadsmässigt anpassad finansiering för att öka och fullfölja den pågående offensiva internationella marknadsbearbetningen.För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 0701 – 810 110, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comwww.paynova.com Om Paynova: Paynova (noterad på NGM: PAY) erbjuder näringsidkare och konsumenter säkra betallösningar för handel över Internet och mobiltelefon. En elektronisk plånbok (e-konto) öppnas och fylls på enkelt och kan användas direkt vid betalningar över Internet. Över 100 000 Paynovaplånböcker har öppnats av konsumenter som slipper lämna ut sina bank- och kontokortsnummer till okända på Internet. Näringsidkare uppnår genom att styra betalningar över Paynova lägre kostnader för administration och inlösen och kan få betalt från hela världen. Mer än 20 000 banker accepterar plånboken via VISA och MasterCard. Paynova har idag närmare 600 e-handelssajter anslutna. Speciellt anpassade betalösningar finns för: Traditionell e-handel (t.ex. postorder) inklusive Mikrobetalningar (t.ex. spel över Internet), Mobiltelefonibetalningar (t.ex. Premium SMS), för speciella Branschbehov (t.ex. persontransport- och IT-konsultföretag) samt Partnerskapsavtal (t.ex. inlösenföretag).