Press release

PAYNOVA ERHÅLLER YTTERLIGARE FINANSIERING

Vid bolagsstämman den 6 maj 2004 erhöll Paynovas styrelse ett bemyndigande om att utan företrädesrätt för befintliga aktieägare kunna fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2.000.000 aktier. Under juni och juli emitterades 1.000.000 aktier. Resterande del av bemyndigandet har nu utnyttjats genom en riktad nyemission av 1.000.000 aktier till investerare som visat intresse för bolagets verksamhet. Till grund för emissionen ligger de senaste tio handelsdagarnas genomsnittliga aktiekurs som uppgick till 12,86 kronor per aktie. Efter kapitalanskaffnings- och emissionskostnader tillförs Paynova AB cirka 11 miljoner kr. När emissionen har registrerats uppgår det totala antalet aktier i Paynova AB till 12.930.970. Den nu genomförda finansieringen, tillsammans med sådan teckning av upp till 852.000 aktier (8,5 miljoner kr) som kan ske via optioner (TO3) under december 2004, bedöms komma tillgodose bolagets operativa kapitalbehov för två till tre kvartal framåt. För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comwww.paynova.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har under året träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CDWOW.