Press release

Paynova föreslår riktad kvittningsemission om 1,8 Mkr

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen i Paynova  beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 11 april 2019 beslutar om en riktad nyemission av aktier till Polarcape Consulting AB.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,42 kronor och betalning ska ske genom kvittning av fordran om 1,8 Mkr. Bakgrunden till nyemissionen är ett sedan tidigare offentliggjort samarbete med Polarcape.

Styrelsen för Paynova har fattat beslut om att föreslå att den extra bolagsstämman den 11 april 2019 beslutar om en riktad nyemission av högst 4 353 643 nya aktier till Polarcape Consulting AB till en teckningskurs om 0,42 kronor. Betalning ska ske genom kvittning av Polarcapes fordran på Bolaget uppgående till sammanlagt 1 828 530 kronor. Grunden för kvittningsförfarandet och teckningskursen är en tidigare överenskommelse mellan Paynova och Polarcape rörande levererade IT-tjänster. Paynova har tidigare informerat om överenskommelsen via pressmeddelande den 5 april 2018.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att erlägga betalning till Polarcape till följd av Paynova och Polarcapes samarbetsavtal enligt parternas tidigare överenskommelse.
Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer antalet aktier i Paynova att öka med högst 4 353 643 stycken, från 373 709 633 till 378 063 276 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 110 238 SEK, från 9 462 685 till 9 572 923 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,2 procent. Siffrorna beaktar inte den företrädesemission som Bolaget tidigare idag informerat om.    
Kallelse till den extra bolagsstämma som ska besluta om emissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Mattias Nygren, CFO, Paynova AB mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18
OM PAYNOVAPaynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019 kl. 08:45 CET.