Press release

PAYNOVA FÖRETAGSUPPDATERING

Paynova stärker marknadspositionen med storföretag och partner i Europa
Paynova har på ett halvår genomgått en omfattande utveckling. Det primära målet att lansera och sprida den elektroniska plånboken hos en mängd e-handlare och konsumenter är en process som fortgår. Paynova har i en andra fas utvecklats till en komplett transaktionsprocessor för e-betalningar och andra transfereringar. Kommersiella avtal visar att Paynova steg för steg etableras som en ledande europeisk Payment Service Provider (PSP). Transaktionsvolymen kommer att växa allt snabbare genom anslutningen av de större kunderna och samarbetspartner i takt med att Paynovas utbud av betaltjänster kommer på plats. Kunder och partner som SJ, Swebus Express, GZS/easycash, Paybox och TripleDeal färdigställer för närvarande sina tekniska implementationer och tillsammans med Ryanair har en genomförandestudie slutförts framgångsrikt. Jämfört med enkla standardlösningar hos mindre e-handlare tar installationer med storföretag lång tid, men arbetet lönar sig. Företagen gör betydande kostnadsbesparingar genom att låta Paynova processa maximalt av deras e-betalningar och Paynova kan nå väsentligt större volymer genom att kundernas kunder, konsumenterna också blir Paynovas.
Syfte med Företagsuppdateringen är att tydliggöra var Paynova står idag i förhållande till läget vid börsnoteringen i februari 2004 (se noteringsprospekt på www.paynova.com) och besvara följande förekommande frågor:
Var befinner sig Paynovas betaltjänst jämfört med konkurrerande betalsätt som till exempel kontokort och postförskott?
Hur möter Paynova konkurrensen från andra elektroniska betaltjänster och betalprocessföretag?
Hur skall Paynova nå de stora transaktionsvolymer som krävs för att nå lönsamhet?
Var står Paynova idag och vilken utveckling väntar?
Paynova förmedlar säkert och kostnadseffektivt betalningar mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på Internet. Intäktsmodellen är rörlig. För att förmedla betalningstransaktioner uppbär Paynova en ersättning i relation till transaktionsvolymen. Paynova är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) vars operativa plattform utgörs av en transaktionsprocessor som knyter samman kortprocessföretag, betaltjänstföretag, banker och e-handlare och konsumenter med varandra. Bolaget har ett flertal betalningstjänster, däribland Paynovaplånboken som är den vanligaste och mest kända accessformen till transaktionsprocessorn. En finansiell infrastruktur har byggts upp som gör det billigare, enklare, säkrare och snabbare att förmedla betalningar mellan konsumenter och handlare, än traditionell hantering genom faktura, postförskott, kortbetalningar eller Internetbank. Att de nya avtalen har kunnat tecknas kan till stor del tillskrivas den successiva tekniska, funktionella och kommersiella utveckling som Paynovas transaktionsprocessor har genomgått.
Steg för steg
Marknadsstrategin utgår i hög grad från Internet som kommunikations- och distributionskanal. Utvecklingen och lanseringen av Paynova som företag genomgår i princip fem faser vilka också passeras för respektive marknad:
1. Produktutveckling – utveckling av Paynovaplånboken och uppbyggnad av finansiell infrastruktur.
2. Försäljning till e-handlare
a. bearbetning av mindre e-handlare och uppbyggnad av återförsäljarnät
b. bearbetning av större e-handlare
3. Marknadsföring till konsumenter – bearbetning av konsumenter för att få dessa att öppna Plånböcker
4. Ökad transaktionsvolym – stimulera användningen av redan öppnade plånböcker genom
erbjudande till konsumenter och e-handlare
5. Maximera intäkter och optimera marginaler tillsammans med berörda e-handlare.
Försäljningsarbetet fokuseras främst på fyra volymstarka kundsegment: Resor, Media, Detaljhandel och Utbetalningar av pengar.
Strategiskt nätverk och stora e-kunder ger ökad volymtillväxt
Etableringen av ett strategiskt partnernätverk intensifierades i början av året och har hittills resulterat i avtal bland annat med tyska GZS/easycash, franska Paybox, holländska TripleDeal och svenska WM-data. Nätverket byggs ut kontinuerligt. Vidare har ett antal avtal med större kunder tecknats och efter att de tekniska installationerna slutförts under sommaren kan Paynovas betallösning med start i september lanseras av dessa kunder. Uppväxlingen till högre volymer kan därmed ta fart.
I det fjärde steget, som Paynova nu gått in i, står volymtillväxt i fokus, såväl i Norden som Europa. Lanseringen på de större sajterna resulterar i allt fler plånböcker, vilket i sin tur genererar fler anslutna sajter etc. Att få kundernas kunder anslutna ökar påtagligt Paynovas kommersiella möjligheter.
I det femte steget, när antalet anslutna e-handlare, antal plånböcker och volym är tillräckligt stor, gäller det för Paynova om att maximera intäkterna och optimera marginalerna. De värden som Paynova skapar för e-handlare och konsumenter ger möjligheter att öka intäkterna genom att exempelvis addera löpande avgifter.
Affärsmodell ger förutsättningar för strategiska bedömningar av volymer, tider och resultat
Paynova använder en affärsmodell med löpande uppdateringar för att få grepp om aktuella kundprojekt, affärsvolymer, projektkalkyler och tider på såväl kundprojektnivå som aggregerat för bolaget totalt. Affärsmodellen hanteras i två koordinerade steg:
– Kundprojektorienterade volym- och kalkylbedömningar där Paynovas säljare ansvarar för indata och uppföljning av pågående, avtalade och inkommande projekt
– Aggregerade kassaflödes- och resultatscenarios med totala intäkter/kostnader och kassaflöden per månad och 12 månader rullande
Detta ger styrelsen och operativa ledningen underlag för strategisk styrning och prioriteringar, men också förutsättningar för att bedöma och utvärdera kundprojekt, affärsvolymer, projektkalkyler, marginaler och tidsperspektiv.
Kundprojektens affärsflöde och tidsprocess har stor betydelse vid bedömning av när affärsvolymer och resultat kan landa i bolagets resultatredovisning. Kundprojektens storlek och status avgör hur snabbt de olika affärsfaserna kan passeras:
Prospekt och säljfas – Avtalsfas – Implementationsfas – Drift och produktionsfas
Sammanfattningsvis kan konstateras att Paynova befinner sig i ett läge där de volymstarka projekten som avtalades under kvartal 2 i flertalet fall ännu inte har kunnat generera intäkter. Det betyder att när implementationerna är klara under hösten kommer Paynova att lyfta affärsvolymerna till väsentligt högre nivåer baserade enbart på befintliga avtal och pågående implementationer. Därtill kommer att verksamheten i Tyskland, Frankrike och Benelux har helt andra volymdimensioner än den hittills etablerade verksamheten i Norden.
Som illustration över de volymdimensioner som ligger i de aktuella kundprojektorienterade volymbedömningar i Affärsmodellen kan noteras att den sammanlagda bruttotransaktionsvolymen från kundprojekten; pågående, avtalade och tillkommande (prospekts i avtalsfas), uppgår till mer än 2,5 miljarder kronor per månad. Paynova bedömer att mellan 10 och 20 procent av detta är möjligt fånga in som marknadsandel.
Konkurrens och samspel med andra betalsätt
De betalsätt som idag används av säljare och köpare är faktura, postförskott, kortbetalningar (betal- och kreditkort), Internetbank och elektroniska e-konton (typ plånböcker). Från resultatet av olika undersökningar gör Paynova bedömningen att fördelningen mellan dessa olika betalsätt är att postförskott, faktura och kontokort svarar för ungefär en fjärdedel var av de betalningsströmmar som handeln över Internet genererar. Betalning via Internetbank svarar för cirka 15 procent och mobila betalningar tillsammans elektroniska konton (plånböcker) för tillsammans 10 procent. När det gäller den totala transaktionsvolymen i den svenska e-handeln varierar också siffrorna, men en uppskattning är att den 2004 uppgår till omkring 30 miljarder kronor. Handeln växer snabbt med av flera prognosinstitut uppskattade 40 till 50 procent per år.
Paynova konkurrerar med några betalsätt, samspelar med andra. Gentemot postförskottsbetalning har Paynova uppenbara konkurrensfördelar. Vid fakturabetalning kan Paynovas betallösning dels konkurrera, dels samspela genom en nyutvecklad specialtjänst. Eftersom Paynova själv processar transaktioner direkt för betal- och kreditkort inryms detta i betallösningen. Detta har vidareutvecklats till en lösning som inte kräver att någon Paynovaplånbok öppnas när konsumenten genomför sitt e-köp. Betallösningen installeras nu hos Swebus Express för att användas i bolagets nya boknings- och betalsystem. Möjligheten till överföringar till och från Internetbanker är en funktion som hanteras direkt i Paynovaplånboken, men kan i andra fall också vara i direkt konkurrens med Internetbanker. Internationella banköverföringar är regelmässigt dyra och långsamma lösningar, här erbjuder Paynova stora fördelar och möjligheter. Sammantaget innebär detta att Paynova på vissa sajter konkurrerar med en eller flera andra betalsätt medan andra situationer medför samverkan med andra betalsätt. Totalt sett bedömer Paynova att marknadsandelar kommer att tas från samtliga konkurrerande/samspelande betalsätt där Paynova har mer eller mindre starka fördelar.
Breddat utbud av tjänster
Paynovas utbud av elektroniska betaltjänster har breddats och kan också kombineras såväl inbördes som med olika anpassningsbara gränssnitt för att möta de varierande förutsättningar och användarkrav som olika branscher och företag ställer.
Paynova erbjuder följande tjänster och accessformer:
– Paynovaplånboken – Standardtjänster (Standard Wallet Services) är en standardiserad betaltjänst som ger konsumenten direkt access att utföra såväl traditionella betalningar som mikrobetalningar över Internet. Konsumenterna slipper därmed lämna ut sina bank- och kontokortsnummer till okända på Internet.
– Storkundstjänster (Large Enterprise Services) omfattar betaltjänster som kundanpassas för större e-handlares specifika behov. Anpassningen kan innebära en betallösning där kunden genomför en betalning direkt med t ex VISA eller MasterCard och utan någon synlig Paynovaplånbok. Gränssnittet tillhandahålls av Paynova och resultatet för handlaren blir billigare inlösen och mer rationell betalningsadministration.
– Mobila tjänster (Mobile Services) möjliggör betalning via mobila terminaler (t ex genom SMS) och kommer att anpassas och utvecklas för 3G-telefoni i takt med att fler tjänster blir tillgängliga för konsumenter.
– Partnernätverkstjänster (Partner Network Services) innebär att Paynovas olika betaltjänster och accessmetoder marknadslanseras via ett nätverk av internationella PSP. Paynovas betaltjänst integreras i betalprocessföretagets gränssnitt gentemot e-handlare och erbjuds som betalningsalternativ för sajter som dels redan är anslutna till partnern, dels tillkommande sajter som attraheras av Paynovas betallösning.
– Utbetalningstjänster (Payout Services) hanterar utbetalningar från plånböcker (P2P) eller företag med behov av enkla, billiga, snabba och säkra transfereringar till få eller många mottagare. Paynova administrerar och processar hela transaktionskedjan.
– Övriga intäkter och tjänster (Other Revenues & Services) omfattar ränteintäkter och olika marknadsorienterade tjänster.
Betaltjänsterna har varierande kommersiella förutsättningar som prissättning, transaktionskostnader och nettomarginaler, drifts- och volymförutsättningar, vilket påverkar lanseringen av tjänsterna.
– Avtalen hittills visar att vi framgångsrikt etablerat våra betaltjänster hos betydande aktörer inom alla viktiga segment och inom våra primära geografiska marknadsmål i Europa, säger Paynovas styrelseordförande Peter Enström. – Det grundläggande företagsbygget är bakom oss och de avtal vi nu träffat öppnar dörren för fler. Avtalet med WM-data är t ex den bästa tänkbara referens över vår tekniska och funktionella kvalitet. Avtalen som vi hittills träffat med tre europeiska, och med oss ursprungligen konkurrerande Payment Service Providers, visar att vår transaktionsprocessor med betaltjänster och accessvägar har värdefulla egenskaper. Ett tredje exempel, som jag vill nämna, är de avtal som tecknats med SJ, Swebus och Ryanair (Letter of Intent) eftersom de visar vilka betydande kommersiella krafter som öppnar sig för Paynova.
Hur klarar sig Paynova i konkurrens med övriga PSP?
En sammanställning i tidskriften Internet World (nr 6/04) finns det 16 svenska så kallade betalväxlar, varav Paynova listas som en, och ytterligare en handfull som kan hantera transaktioner från Sverige men som är baserade utanför landet. Sammanställningen är inte komplett, om den avser att täcka hela den europeiska marknaden – för det finns fler – men tydliggör ändå att skillnaden mellan vad betalväxlarna erbjuder är mycket stor. Flertalet hanterar bara betalningar via premiumSMS, några bara betalsamtal, andra bara kontokort. Paynova kan erbjuda hela transaktionskedjan, både horisontellt och vertikalt, genom att kunna hantera köpprocessen, insättningar, utbetalningar och settlement av betalningar.
Paynova skiljer sig på avgörande sätt från andra Payment Service Providers som också erbjuder betalningsprocessning genom att etablerat och kombinera:
– En väl utvecklad transaktionsprocessor (teknisk och administrativ plattform) med flexibelt anpassade betaltjänster och gränssnitt för banksystem och Internet.
– En omfattande finansiell infrastruktur av banker, kortföretag och betalprocessföretag med geografisk täckning som också möjliggör minimala transaktionskostnader
– Ett omfattande partnernätverk med inriktning att bättre tillgodose aktuella parters behov tekniskt, funktionellt och marknadsmässigt
– En redan etablerad marknadsstrategi med direkt inriktning mot e-handlare och konsumenter eller indirekt via redan etablerade partner
Paynovas transaktionsprocessor knyter samman betalningsströmmar i bank- och kortvärlden med Internets behov på ett mer heltäckande sätt än någon annan PSP.
Marknads- och tidsfönster
Branschen bjuder nu på stora möjligheter att bygga ett stort betalprocessföretag för Internet. Det är nu som denna nya betalindustris spelare etableras, i Sverige och i övriga Europa. I USA har det redan skett. Andra Internetföretag kan ta efter Paynovas koncept, men Paynova ligger före i utvecklingen och har redan tagit en position på marknaden.
– De avtal som vi den senaste tiden har träffat och de som vi räknar med att få framöver bygger främst på den vidareutveckling som skett av transaktionsprocessorn och tillkommande tjänster och accessformer, säger VD Pelle Hjortblad. – Detta kan tillföra Paynova klart större volymer och en helt annan kommersiell kraft än tidigare, utan att därmed förringa den ursprungliga Paynovaplånbokens roll. Med större kunder och partnernätverk blir tiden för avtal och installation längre. Men vi vinner på att fler kunder upplever starka incitament till att vilja styra sina betalningar genom oss och vi kommer att märka resultatet av detta under hösten och vintern.
Inbjudan till informationsmöte den 3 september 2004
Branschen för Internetbetalningar har en struktur som är komplicerad och behov föreligger att tydliggöra Paynovas roll och hur positionen på marknaden är i relation till andra aktörer som deltar i flödet av betalningar och transfereringar.
Paynova inbjuder press, aktieägare och andra intressenter till ett informationsmöte på Grand Hotel, Stockholm, fredagen den 3 september kl. 12:00 (Mårten Winges Rum).
Fler press- och informationsmöten kommer efterhand att anges på hemsidan.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB
Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com
Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB
Tfn: 0701 – 810 110, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com
www.paynova.com
Om Paynova:
Paynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.
Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.
Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.
I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m.fl.), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m.fl.). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa. Viktigare avtal har nyligen träffats med till exempel SJ, Swebus Express och CDWOW.