Press release

PAYNOVA FÖRVÄRVAR SÄLJ- OCH SUPPORTBOLAG OCH STÄRKER NÄRVARON I NORDAMERIKA

Avsikten med initiativen är att förbättra servicen till de amerikanska e-handlarna och användarna, för att därigenom snabbare kunna utveckla verksamhet och volymer än vad som annars vore möjligt. ”Paynovas tjänster efterfrågas i allt högre grad. Utöver Central-Europa har även Asien- och USA-marknaderna utvecklats positivt under den senaste tiden. Vi tror på en fortsatt stor potential i USA och vi har därför stärkt vår närvaro där, samtidigt som vi säkrar kapaciteten för fortsatt tillväxt genom att stärka den lokala kundsupporten” säger Paynovas vd Lars Ekstedt.Avtal om förvärv av sälj- och supportbolagPaynova har träffat avtal med bolagets amerikanska agent om ett utökat samarbete i Nordamerika och strategiskt förvärv av ett USA-baserat sälj- och supportbolag, LDL West LLC. Köpeskillingen i avtalet är starkt knuten till bolagets förmåga att etablera nya transaktionsvolymer. Den gemensamma målsättningen är att Paynova ska få anslutning till en stor del av agentens nätverk av e-handlare och deras befintliga transaktionsvolymer. Köpeskillingen består av två delar, dels en mindre kontant ersättning motsvarande bolagets nettokassa vid förvärvstillfället, dels en rörlig ersättning i form av optionsrätter att teckna aktier i Paynova. Antalet optionsrätter baseras på tillförd transaktionsvolym enligt en trappstegsmodell där maximal ersättning, 400 000 optionsrätter, utfaller vid en genererad månadsvis transaktionsvolym överstigande 40 MUSD. Vid lägre volymer utfaller ett linjärt minskande antal optionsrätter, ned till 100 000 stycken för en volym på 10 MUSD. Ingen rörlig ersättning utgår vid månadsvisa transaktionsvolymer lägre än 10 MUSD. Avstämning av transaktionsvolymerna sker under andra kvartalet 2006.Etablering av call center-support för den nordamerikanska marknadenPaynova har säkerställt lokalt anpassad support till bolagets nordamerikanska kunder genom ett nytt samarbete med ett amerikanskt call center-bolag. Därigenom säkras kapaciteten också för de olika amerikanska tidzonerna vid ökade transaktionsvolymer.Finansiering och emission av teckningsoptionerVid extra bolagsstämma i Paynova 21 juni, 2005 beslutades att bemyndiga styrelsen att utge aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier begränsades till högst 3 000 000 och syftet var att ge styrelsen möjlighet att finansiera strategiska företagsförvärv. Av detta bemyndigande har styrelsen den 19 december beslutat att utnyttja högst 400 000 aktier via optionsrätter med villkoren en aktie till teckningskursen 10 kronor för en optionsrätt. Emissionen sker i form av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, vilka placeras i ”escrow” i avvaktan på avstämningen av transaktionsvolymer under andra kvartalet. Aktierna kan tecknas senast 30 november 2006 och i övrigt tillämpas marknadsmässiga villkor.Styrelsen bedömer att Paynova genom dessa avtal och samarbeten kan generera betydande tillväxt i transaktionsvolymer, intäkter och resultat under första halvåret 2006 mot en begränsad kostnad och utspädning av ägande för bolaget och aktieägarna. För ytterligare information kontakta:Lars Ekstedt, vdTelefon: 08-517 100 37Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får E-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 8 språk med 7 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med över 900 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com