Press release

Paynova genomför emission av konvertibel om 20 Mkr

Styrelsen för Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 6 maj 2021, beslutat om att Paynova, genom emission av konvertibel, ska uppta ett konvertibelt lån med ett sammanlagt lånebelopp om nominellt högst 19 999 994 kronor.

Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Rieber & Son AS.

Villkor och information om konvertibel

Konvertibeln ska emitteras till sitt nominella belopp. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Rieber & Son AS. Konvertibeln ska tecknas på separat teckningslista.

Teckning av konvertibeln ska ske senast den 20 september 2021 och betalning för konvertibeln ska ske samma dag. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning.

Konvertibleln ska uppbära ränta på det utestående kapitalbeloppet med en ränta motsvarande STIBOR 3 mån plus sju (7) procent per år.

Konvertibleln har slutlig förfallodag den 20 september 2025.

Konverteringskursen ska uppgå till 14 SEK per aktie. Konverteringskursen kan bli föremål för sedvanlig omräkning i vissa situationer.

Vid konvertering av konvertibeln kommer Paynovas aktiekapital att öka med högst 357 142,75 kronor och antalet aktier kommer att öka med högst 1 428 571. Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Bakgrund och motiv

Syftet med kapitalanskaffningen är att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv refinansiering som möjligt av bolagets skulder och för att tillgodose bolagets kapitalbehov för att fortsätta med planerade sälj- och marknadsaktiviteter samt vidareutveckla Bolagets kreditplattform.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibeln genomförs till för bolaget attraktiva villkor för att stödja en fortsatt positiv utveckling av Paynova samt att Rieber & Son är en viktig, engagerad och långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde till bolaget och därmed dess aktieägare. Villkoren för konvertibeln har varit föremål för viss konkurrensutsättning varvid styrelsen bedömt att Rieber & Son har erbjudit de mest attraktiva villkoren. Grunden för teckningskursen och räntesatsen har varit föremål för diskussion mellan Paynova och konvertibeltecknaren med syfte att fastställa marknadsmässiga villkor för konvertibeln, vilket i förening med den konkurrensutsättning som skett, enligt styrelsens bedömning har uppfyllts.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, Ordförande, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 820 766

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2021 kl. 12:35 CEST.