Press release

Paynova genomför emissioner om ca 59 Mkr

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat om att genomföra dels en fullt ut garanterad företrädesemission om ca 48,7 Mkr, dels en riktad emission om 10 Mkr som tecknas av Riber & Søn samt RoosGruppen.

Båda emissionerna genomförs till teckningskursen 15 kronor per aktie. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 8 januari 2021.

Bakgrund och motiv
Paynovas Pay Later-lösning är sedan i somras en fullt integrerad del i PayPals betalplattform (s.k. checkout) för större e-handlare och e-marknadsplatser och försäljningen sker genom PayPal i Europa. Paynova arbetar nära PayPals säljorganisation och utbildar deras säljare som en del i det gemensamma ”go to market” arbetet. Tradera som är den första gemensamma kunden är live efter en lyckad lansering under oktober månad.

I november expanderade Paynova sin Pay Later-lösning även i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Bolagets expansion innebär att betalplattformar kan erbjuda e-handlare och e-handelsplatser en trygg, smidig och gränsöverskridande Pay Later-lösning i Paynovas varumärke i ytterligare fyra viktiga marknader. Paynovas målsättning är att finnas i totalt 15 marknader senast under 2023.

Paynova expanderar internationellt med teknisk innovation, avtalsstrukturer och med ledande lokala partners för respektive marknad. Bolagets tekniska lösning möjliggör för lokala partners att stå för finansiering, kreditrisk och finansiella tillstånd i en gränsöverskridande Pay Later-lösning i Paynovas varumärke.

För att ge Bolaget bästa förutsättningar att växa sin affär och etablera en uthållig lönsamhet har styrelsen beslutat att genomföra de två emissionerna som tillsammans kommer att inbringa ca 58,7 Mkr till Paynova. Kapitalet från nyemissionerna stärker den finansiella ställningen samt ger Bolaget möjlighet att fullfölja lagd tillväxtplan.

I och med den riktade emissionen tar de två största aktieägarna i Paynova, Rieber & Søn och RoosGruppen, utökade positioner i Bolaget genom teckning av 5 Mkr vardera, totalt 10 Mkr. De förbinder sig även att teckna sina andelar pro rata i företrädesemission samt garanterar därutöver 10 Mkr vardera i emissionen. Ett flertal av Paynovas större aktieägare, däribland Theodor Jeansson och Chirp AB, har därutöver förbundit sig att teckna sina andelar pro rata i kombination med garantiåtaganden i företrädesemissionen vilket gör att den fullt ut är garanterad.

Villkor och information om nyemissionerna
Styrelsen för Paynova avser att kalla till extra bolagstämma den 8 januari 2021 och föreslå att bolagsstämman godkänner nyemission om högst 3 246 026 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i företrädesemissionen innebär att varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 15 kronor per aktie. Genomförandet av företrädesemissionen erfordrar, utöver extra bolagsstämmans godkännande, att Bolaget tar fram ett prospekt som godkänns av Finansinspektionen i vederbörlig ordning. Sådant prospekt beräknas kunna offentliggöras omkring 9 februari 2021.

Styrelsen avser att i samma kallelse föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en riktad emission om högst 666 670 aktier Rieber & Søn AS samt RoosGruppen AB till en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till ytterligare kapital och att de långsiktiga och kapitalstarka ägarna Rieber & Søn samt RoosGruppen ökar sitt engagemang i Paynova.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

  • 8 januari – extra bolagsstämma
  • 1 februari – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 2 februari – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 4 februari – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 9 februari – prospekt offentliggörs
  • 9 februari – 23 februari – teckningsperiod
  • 26 februari – offentliggörande av utfall

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, Ordförande, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 820 766

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Jens Ismunden, Rådgivare, RoosGruppen AB
jens@roosgruppen.com, Telefon: +46 (0)730 312 581

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 12:45 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 9 februari 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.