Press release

PAYNOVA GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION OM 15,5 MSEK

Styrelsen för Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 6 maj 2020, beslutat om en kontant riktad emission om totalt 1 033 339 aktier (den ”Riktade emissionen”).

Teckningskursen för aktierna i den Riktade emissionen har fastställts genom förhandling med ett antal privata investerare och uppgår till 15,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om 11 procent jämfört med stängningskursen den 21 augusti 2020. Genom den Riktade emissionen tillförs Paynova cirka 15 MSEK efter emissionskostnader.

Den Riktade emissionen tecknas av en grupp privata investerare inklusive RoosGruppen samt Rieber&Son som är två av Bolagets större aktieägare. Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital. Den Riktade emissionen syftar till att stärka Paynovas finansiella ställning samt delamortera lån.

Den Riktade emissionen medför en utspädning om cirka 8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 1 033 339 aktier, från 11 950 767 till 12 984 106 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 1 033 339 SEK från 11 950 767 SEK till 12 984 106 SEK.

I samband med den Riktade emissionen har Paynovas styrelseordförande, Daniel Ekberger, baserat på intresset från större viktiga investerare samt av privatekonomiska skäl avyttrat 100 000 aktier till samma villkor som i nyemissionen och som har sålts till Roosgruppen. Daniel är fortsatt en av de större ägarna i Bolaget och bidrar med ett djupt engagemang i den framtida värdeutvecklingen.

”Tack vare vårt partnerskap med PayPal och andra betalplattformar har vi uppnått en position som möjliggör en kostnadseffektiv uppskalning och därmed en accelererande tillväxt. För att förbli en långsiktigt stabil motpart är det betydelsefullt att vi kan uppvisa en stark finansiell ställning och uthållighet varför vi valt att genomföra denna riktade emission. Det är mycket positivt att vi kan säkerställa kapital på ett tidseffektivt sätt och till attraktiva villkor”, säger David Larsson, VD i Paynova

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

Daniel Ekberger, Styrelseordförande
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020 kl.07.30 CEST.