Press release

Paynova genomför företrädesemission om 21 Mkr

Bakgrund och motiv Paynova har under året arbetat intensivt med lanseringen och driftsättningen av Faktura som tjänst som är en viktig satsning för Bolaget och som väntas resultera i ökade intäkter under nästa år. Faktura som tjänst innebär att Paynova etablerar ett nytt affärsområde, Konsumentkrediter, som har en tydlig tillväxt- och lönsamhetspotential. Faktura som tjänst har rönt stort intresse i branschen och ett flertal avtal med etablerade handlare har ingåtts där avtalet med SJ, som offentliggjordes den 15 april 2015, är det mest betydelsefulla. Verksamheten inom Konsumentkrediter befinner sig emellertid i ett uppstartsskede där Bolaget investerar resurser i implementering av tjänsten och marknadsföring mot potentiella kunder. Bolagets etablerade affärsområde, Processing, står för merparten av Bolagets intäkter och är lönsamt. Kassaflödet från Processing och Bolagets befintliga medel är dock inte tillräckligt för att finansiera de tillväxtsatsningar som görs inom Konsumentkrediter. För att säkerställa nödvändigt expansionskapital för affärsområdet Konsumentkrediter har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om 21,3 Mkr. Kapitalet från nyemissionen stärker den finansiella ställningen samt ger Paynova möjlighet att fullfölja den tillväxtplan som Bolaget har för affärsområdet Konsumentkrediter. Villkor och information om nyemissionen Styrelsen för Paynova har fattat beslut om att kalla till extra bolagstämma den 13 oktober 2015 och föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission om högst 53 333 333 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,40 kronor per aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 22 oktober till och med 5 november 2015. Vid full teckning tillförs Paynova 21,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till fullo av teckningsåtaganden och emissionsgarantier. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt. Tilldelningen utan stöd av företrädesrätt skall i första hand ske till en på förhand vidtalad krets av utomstående investerare i förhållande till tecknat antal aktier, detta i syfte att stärka Bolagets aktieägarbas. Tilldelning utan stöd av företrädesrätt sker i andra hand till aktieägare, i tredje hand till icke aktieägare och i fjärde hand till emissionsgaranterna. Preliminär tidplan för företrädesemissionen

  • 13 oktober – extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
  • 16 oktober – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 19 oktober – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 20 oktober – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 21 oktober – prospekt beräknas offentliggöras
  • 22 oktober – 5 november – teckningsperiod
  • 22 oktober – 3 november – handel med teckningsrätter på NGM Equity
  • 10 november – beräknad dag för offentliggörande av utfall

  Aktier och aktiekapital Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 5 333 333,3 kronor, från 16 000 000 kronor till högst 21 333 333,3 kronor, genom nyemission av högst 53 333 333 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier I samband med företrädesemissionen har Paynova erhållit teckningsförbindelser från vissa av Bolagets större aktieägare om totalt 6,9 Mkr, motsvarande 32 procent av nyemissionen. Bland de befintliga ägare som lämnat teckningsåtaganden återfinns ledningen i Bolaget som tecknar sina andelar fullt ut samt styrelseledamoten Yngve Andersson. Vidare har Kjell-Åke Sundqvist och Tedde Jeansson lämnat teckningsåtaganden. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och ett antal externa investerare innebärande att nyemissionen fullt ut omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Extra bolagsstämma den 13 oktober 2015 Nyemissionen kräver att extra bolagsstämma den 13 oktober 2015 beslutar om genomförande av företrädesemissionen. Kallelse till bolagsstämman meddelas i separat pressmeddelande. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB, Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 september 2015 klockan 15.00. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 21 oktober 2015. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.