Press release

Paynova genomför företrädesemission om 33,3 Mkr

Paynova meddelar idag att styrelsen i Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 12 oktober och föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 33,3 Mkr.

Nyemissionen omfattas till 87,5% av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionen är 0,38 kronor. Vidare tidigarelägger Paynova sin rapport för tredje kvartalet 2017 till den 30 oktober.

Bakgrund och motiv
Paynova lanserade under 2016 sitt nya affärsområde Konsumentkrediter som i förhållande till affärsområdet Processing redan står för majoriteten av Bolagets intäkter. Paynovas marknad för konsumentkrediter växer kraftigt och förväntas mångdubblas inom de närmaste åren. Idag levererar Paynova sitt erbjudande Faktura som tjänst till flertalet etablerade e-handlare och skrev senast avtal med Skruvat.se som är en av Sveriges största och snabbast växande e-handlare. I somras beslutade Paynova att bredda sitt erbjudande med fakturaköp och vi stärker därmed vår konkurrenskraft genom att möta ett större kundsegment samtidigt som vi svarar på efterfrågan från såväl etablerade som nya handlare.
Paynova är i en tidig fas i sin etableringsresa och vi går nu till marknaden med en vässad försäljningsstrategi och skärpt fokus på sälj- och marknadsaktiviteter. Vi är idag med i flera upphandlingar och har många pågående handlardiskussioner som tydligt visar att det vi gör ligger helt rätt i tiden. Därutöver har vi påbörjat förberedelserna att erbjuda våra tjänster i övriga Norden för att möta redan ingångna avtal med kund. Dessa aktiviteter förväntas resultera i ökade intäkter under nästa år och betydande transaktionsvolymer.
För att säkerställa nödvändigt expansionskapital för affärsområdet Konsumentkrediter har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om 33,3 Mkr före emissionskostnader. Kapitalet från nyemissionen stärker den finansiella ställningen samt ger Paynova möjlighet att fullfölja den tillväxtplan som Bolaget har för affärsområdet Konsumentkrediter.
Villkor och information om nyemissionen
Styrelsen för Paynova har fattat beslut om att kalla till extra bolagstämma den 12 oktober 2017 och föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission om högst 87 671 389 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,38 kronor per aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 6 november till och med 20 november 2017. Vid full teckning tillförs Paynova 33,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 87,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt. Tilldelningen utan stöd av företrädesrätt skall ske till enligt följande ordning i) de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, ii) de som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt, iii) garanter.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen

  • 12 oktober – extra bolagsstämma beslutar om företrädesemissionen
  • 2 november – prospekt beräknas offentliggöras
  • 30 oktober – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 31 oktober – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 1 november – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 6 november – 20 november – teckningsperiod
  • 23 november – beräknad dag för offentliggörande av utfall

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 2 219 924 kronor, från cirka 6 659 770 kronor till högst 8 879 694 kronor, genom nyemission av högst 87 671 389 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,0253 kronor.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
I samband med företrädesemissionen har Paynova erhållit teckningsförbindelser från vissa av Bolagets större aktieägare om totalt 8,2 Mkr, motsvarande 24,5 procent av nyemissionen. Bland de befintliga ägare som lämnat teckningsförbindelser återfinns ledningen samt styrelsen i Bolaget som tecknar sina andelar fullt ut. Vidare har Origo Quest 1, Tedde Jeansson samt tidigare styrelsemedlemmen Yngve Andersson lämnat teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med en befintlig aktieägare och ett antal externa investerare innebärande att nyemissionen till 87,5 procent omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Extra bolagsstämma den 12 oktober 2017
Nyemissionen kräver att extra bolagsstämma den 12 oktober 2017 beslutar om genomförande av företrädesemissionen. Kallelse till bolagsstämman meddelas i separat pressmeddelande.
Tidigareläggning av rapport för det tredje kvartalet
Paynova har med avseende på denna företrädesemission och EU:s marknadsmissbruksförordning som trädde kraft under 2016 beslutat att tidigarelägga sin rapport för det tredje kvartalet 2017. Rapporten som omfattar perioden januari till och med september 2017 kommer att offentliggöras den 30 oktober istället för som tidigare kommunicerats den 16 november.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB Telefon: 0739 – 109 050
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2017 kl. 16:15 CEST.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 2 november 2017.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.