Press release

Paynova genomför företrädesemission om ca 23 Mkr samt riktad emission om 5 Mkr

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat genomföra dels en fullt ut garanterad företrädesemission om ca 22,9 Mkr och dels en riktad emission om 5 Mkr som tecknas av RoosGruppen.

Båda emissionerna genomförs till teckningskursen 10 kronor per aktie. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma den 26 maj 2020.

Bakgrund och motiv
Paynova har det senaste året intagit en position som den naturliga partnern för betalplattformar och fintech-bolag som vill erbjuda konsumentkrediter kopplade till köp av produkter och tjänster. För att attrahera framtidens digitala kunder har Paynova under de tre senaste åren:

  • Utvecklat nydanande teknik och anpassade lösningar för konsumentkrediter som direkt eller indirekt är kopplade till köp.
  • Byggt upp en snabbrörlig organisation bestående av specialister som besitter djup spetskompetens för snabba och flexibla leveranser.
  • Utvecklat en lösning som kan tillhandahållas white label, dvs helt i kundens varumärke samt med en affärsmodell som är transparent och bygger på vinstdelning med kunden.

Som en del i Bolagets utveckling har strategiska partnerskap ingåtts med ledande fintech-bolag såsom PayPal, Trustly och RatePay. Utöver en växande verksamhet med befintliga kunder avser Paynova att expandera sin verksamhet i nya geografiska marknader samt ingå ytterligare partnerskap med både inhemska och internationella betalplattformar och fintech-bolag.

För att ge Bolaget bästa förutsättningar att växa sin affär och etablera en uthållig lönsamhet har styrelsen beslutat att genomföra de två emissionerna som tillsammans kommer att inbringa ca 27,9 Mkr till Paynova. Kapitalet från nyemissionerna stärker den finansiella ställningen samt ger Bolaget möjlighet att fullfölja lagd tillväxtplan.

I och med den riktade emissionen tillförs Paynova en ny långsiktig och kapitalstark ägare i form av Håkan Roos genom investmentbolaget RoosGruppen. Utöver teckning av de 5 Mkr i den riktade emissionen garanterar RoosGruppen 5 Mkr i företrädesemissionen. Ett flertal av Paynovas större aktieägare har förbundit sig att teckna sina andelar i företrädesemissionen som tillsammans motsvarar 33,5 procent av emissionen. Resterande andel av företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden från RoosGruppen samt befintliga aktieägare, där exempelvis Bolagets största ägare Rieber & Søn garanterar en större post.

                     

Villkor och information om nyemissionerna
Styrelsen för Paynova avser att kalla till extra bolagstämma den 26 maj 2020 och föreslå att bolagsstämman godkänner nyemission om högst 2 290 153 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i företrädes-emissionen innebär att varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 10 kronor per aktie.

Styrelsen avser att i samma kallelse föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en riktad emission om högst 500 000 aktier till RoosGruppen AB till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till ytterligare kapital och att Paynova genom RoosGruppen tillförs ännu en långsiktig och aktiv investerare.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

  • 26 maj – extra bolagsstämma
  • 15 juni – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 16 juni – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 17 juni – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 23 juni – prospekt offentliggörs
  • 23 juni – 7 juli – teckningsperiod
  • 13 juli – offentliggörande av utfall

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

Jens Ismunden, Rådgivare, RoosGruppen AB
jens@roosgruppen.com, Telefon: +46 (0)73-031 25 81

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och bankutmanare. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 07:30 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 23 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.