Press release

PAYNOVA GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSSION OM 25 MSEK

Paynovas finansieringsplan har påverkats av turbulensen på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen för bolagets aktie. Finansieringsplanen grundades på under sommaren 2008 genomförd nyemission, rörelsekapital från verksamheten samt teckningsoptionerna TO 8 (oktober 2008) och TO 6 (januari 2009). Tillsammans skulle detta tillföra bolaget erforderligt kapital fram till kassaflödespositiv verksamhet. Oron på finansmarknaden och den därmed följande kursutvecklingen innebär att kapital från TO 8 och TO 6 inte erhållits som planerats. Erforderligt kapital har hittils tillförts genom kortfristig löpande bryggfinansiering med avsikt att senare kunna konverteras till aktier efter emissionsbeslut på bolagsstämma.I Delårsrapport januari-juni 2008 noterades att pågående förhandlingar med ett antal större kunder bedöms generera en stark transaktionstillväxt med betydande intäktsförstärkningar. Under oktober meddelades sedan att Paynova och SJ utökar parternas existerande samarbete till att inkludera kortbetalningar med en omsättning på ca 200 miljoner kronor per månad. Det utökade samarbetet innebär ett signifikant tillskott i transaktionsvolym för Paynova med betydande resultatpåverkan. Dessa kassaflöden samt ytterligare aviserad transaktionstillväxt och intäktsförstärkningar ligger nu som grund för den kompletterande finansieringsplanen där kapitalbehovet fram till positivt kassaflöde bedöms uppgå till ca 25 MSEK. Som en följd av den positiva utvecklingen i Paynovas operativa och marknadsorienterade verksamhet är kapitalbehovet lägre än vad som tidigare uppskattats och kommunicerats. Emissionslikviden kommer således att tillföra bolaget erforderligt kapital utöver kapitalet från rörelsen fram till den bedömda tidpunkten för positivt kassaflöde på månadsbasis, senast under tredje kvartalet 2009.Styrelsen i Paynova AB kommer att föreslå extra bolagsstämma som kallas inom kort att fatta beslut om företrädesemission av aktier. Nyemissionen föreslås till en kurs om 0,65 kronor per aktie. Tio (10) innehavda aktier kommer enligt förslaget att berättiga till teckning av nio (9) nya aktier i bolaget. Nyemission på föreslagna villkor kommer att vid full teckning tillföra bolaget 25 262 623,10 kronor före emissionskostnader.Aktieägare i Paynova har tillsammans med ett antal fysiska och juridiska personer lämnat teckningsförbindelser eller garanterat teckning av aktier motsvarande beloppet för fullteckning om ca 25 MSEK, varav ca 40 procent eller ca 10 MSEK är förbindelser från befintliga aktieägare. Aktieägare i Paynova tillsammans representerande mer än 60 procent av utestående röster och kapital, har ställt sig positiva till nyemissionen med avsikt att rösta för styrelsens förslag. Fullständiga villkor samt tidsplan för nyemissionen kommer att offentliggöras i samband med kallelse till den aktuella bolagsstämman. Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.Paynovas verksamhet och förutsättningar i övrigt framgår av Företagspresentation 2008-10-30. Se www.paynova.com under rubriken Nyheter. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Lars Guldstrand ordförande PaynovaTel: +46 70 528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com