Press release

PAYNOVA GENOMFÖR GARANTERAD NYEMISSION OM CIRKA 29 MILJONER KRONOR MED FÖRETRÄDE FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

Emissionsvillkor samt garantiPaynovas styrelse har beslutat om en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, under förutsättning att bolagsstämman dels beslutar om ändring av bolagsordningens kapitalgränser , dels beslutar godkänna emissionen. En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 2 kronor. Den som tecknar och tilldelas en ny aktie erhåller även, vederlagsfritt, två optioner med olika villkor som styrelsen beslutat utge under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Villkoren för optionerna kan sammanfattas enligt följande:· Option 1: 5 optioner berättigar innehavaren till teckning av 1 ny aktie till en teckningskurs om 6 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av optionsrätter kan äga rum under perioden från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 maj 2006.· Option 2: 20 optioner berättigar innehavaren till teckning av 1 ny aktie till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av optionsrätter kan äga rum under perioden från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 maj 2007.Optionsrätterna kommer att noteras och vara föremål för handel på NGM Equity. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter att uppgå till 417 780 kronor (4 177 800 aktier), motsvarande en utspädning om cirka 11,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter genomförd nyemission enligt ovan samt fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner.Genom nyemissionen av aktier tillförs bolaget cirka 29 miljoner kronor. Vid full teckning av option 1 och 2 tillförs bolaget ytterligare cirka 18 miljoner kronor respektive 9 miljoner kronor. Redan nu har styrelseledamöter och större aktieägare som tillsammans äger 18 procent av antalet aktier, förbundit sig att teckna sina respektive andelar i emissionen. Ett garantikonsortium bestående av ett fåtal finansiella placerare har därutöver förbundit sig att teckna den del av emissionen som inte tecknas av Paynovas befintliga aktieägare, eller av annan utan företräde, upp till ett belopp om drygt 25 miljoner kronor. Emissionen är därmed tillfullo säkerställd. Emissionsgarantin kommer att närmare beskrivas i det emissionsprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 26 maj 2005.Ny finansieringsstrategi Paynova måste vid var tid vara finansierat på ett sådant sätt att bolaget förmår vara en attraktiv och uthållig affärspartner. Detta ökar i betydelse i takt med att företaget får fler och större e-handlare som kunder och när företaget nu expanderar internationellt. Verksamheten har hittills finansierats genom riktade emissioner med viss rabatt från marknadspriset. Emissionerna har säkerställt bolagets finansiering under en period av 4-6 månader åt gången. Denna finansieringsstrategi har medfört att bolaget i någon mån blivit beroende av aktiemarknadens svängningar och skiftande preferenser samt relativt ofta tvingats göra uttalanden om affärsläget. Styrelsen byter nu finansieringsstrategi.I enlighet med den praxis som utvecklats på aktiemarknaden vill styrelsen reservera möjligheten vad det gäller riktade kontantemissioner till att avse i huvudsak rent industriella investerare. Styrelsen ansluter sig i övrigt till uppfattningen att befintliga aktieägare får ta ansvar för bolagets finansiering och också exklusivt får del av den favör det kan innebära att teckna nya aktier. Valet av emissionskursen två kronor har gjorts för att stimulera samtliga aktieägare till att deltaga i emissionen samt för att säkerställa att en väl fungerande handel i teckningsrätter uppkommer. En sådan ordnad handel är till fördel såväl för befintliga aktieägare som önskar köpa ytterligare teckningsrätter som för dem som önskar sälja teckningsrätter liksom för nytillträdande aktieägare som vill förvärva aktier genom att köpa teckningsrätter och teckna i emissionen. Emissionskursen utgör således ingen värdering av bolagets aktier.Styrelsen har inför den förestående företrädesemissionen gjort en förnyad genomgång av bolagets nuvarande verksamhet och strategi och funnit att det är tveksamt huruvida det är möjligt att nå break-even vid den tidpunkt som tidigare angivits som målsättning – kvartal 4 år 2005. Erfarenheterna från de storkundsavtal som hittills tecknats visar att driftssättningen av sådana kontrakt tenderar att vara tidsödande och att intäkterna därmed senareläggs. Verksamheterna i Tyskland och Frankrike representerar visserligen en stor potential för Paynova i det längre perspektivet, men de är kostnadskrävande på kort sikt. Kapitaltillskottet på 29 miljoner kronor räcker längre än till den tidigare beräknade tidpunkten för break-even. Det ytterligare kapitalbehov som kan bli aktuellt innan positivt kassaflöde nås, bedöms komma att täckas genom utnyttjande av de nya teckningsoptioner som nu emitteras. Marknadsstrategin ligger fastMarknadsstrategin utgår i hög grad från Internet som kommunikations- och distributionskanal. Utvecklingen och lanseringen av Paynova som företag genomgår i princip fem faser vilka också passeras för respektive marknad:1. Produktutveckling – utveckling och anpassning av Paynovaplånboken och uppbyggnad av finansiell infrastruktur.2. Försäljning till e-handlarea. Bearbetning av mindre e-handlare och uppbyggnad av återförsäljarnätb. Bearbetning av större e-handlare3. Marknadsföring till konsumenter – bearbetning av konsumenter för att få dessa att öppna Plånböcker.4. Ökad transaktionsvolym – stimulera användningen av redan öppnade Plånböcker genom erbjudande till konsumenter och e-handlare.5. Maximera intäkter och optimera marginaler tillsammans med berörda e-handlare.Försäljningsarbetet fokuseras främst på fyra volymstarka kundsegment: Resor, Media, Detaljhandel och Utbetalningar av pengar.Förbättrad informationsgivningPaynova offentliggjorde under år 2004 inte mindre än 56 pressmeddelanden om större och mindre händelser i företaget. För att underlätta aktiemarknadens bedömning av bolaget kommer Paynova framgent att i huvudsak begränsa informationsflödet till upplysningar som kan antas påverka prissättningen av bolagets aktier eller som är väsentliga för andra viktiga intressentgrupper, t ex kunder och användare. Till sådan information hör kvartalsrapporter, bokslutskommuniké och andra meddelanden som följer av noteringsavtalet med NGM. Dit hör också uppgifter till exempel om större avtal. Gynnsam utveckling under kvartal 1 2005Bolaget kommer den 12 maj 2005 att presentera delårsrapport för första kvartalet 2005. Till ledning för aktieägarnas och marknadens bedömning kan redan nu sägas följande:· Bruttotransaktionsvolymen har ökat kraftigt och uppgick under kvartalet till 13,6 mkr (en ökning med 97 procent jämfört med föregående kvartal).· Antalet plånböcker (konton) ökade till cirka 186 000 vilket är en ökning med 21 procent jämfört med förgående kvartal.· Under det första kvartalet har 39 nya e-handlare tecknat avtal med Paynova.Förändringar i styrelsen förberedsAvsikten är att vid bolagsstämma den 18 maj 2005 kunna utse en delvis ny styrelse. Nomineringsprocessen pågår med inriktning att till bolaget knyta ytterligare personer med erfarenheter inom bank- och IT-sektorn. Den nu bekantgjorda finansieringslösningen kommer att underlätta denna process. Förslag till ny styrelse kommer att lämnas genom separat pressrelease.EmissionsbemyndigandenStyrelsen kommer även att föreslå bolagsstämman att styrelsen skall erhålla ett bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätter vid ett eller flera tillfällen. Emissionerna skall kunna ske med eller utan aktieägarnas företräde. Det antal aktier som högst kan komma att emitteras är 3 500 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om 9,2 procent av aktiekapitalet och av rösterna i bolaget efter genomförd företrädesemission av aktier och efter teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga utestående optioner.Styrelsen beslutade vidare föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle och som längst fram till och med den 31 augusti 2005, besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att utge garantiersättning med anledning av förestående företrädesemission i form av nyemitterade aktier, vilka emitteras på marknadsmässiga villkor. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att medföra en utspädning om 1,3 procent av aktiekapitalet och av rösterna i bolaget efter genomförd företrädesemission av aktier och efter teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga utestående optioner. Incitamentsprogram till de anställdaPaynovas styrelse har beslutat, under förutsättning bolagsstämmas godkännande, att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner, vilka skall erbjudas de anställda i bolaget.Erbjudandet att delta i programmet lämnas till samtliga anställda på marknadsmässiga villkor. Den snabba expansionen och utvecklingen inom branschen ställer höga krav på bolagets anställda. Den har också lett till stora satsningar på personalutveckling för att koncernen skall ha möjlighet att behålla och förstärka sin position i branschen. Många medarbetare är därför idag mycket attraktiva på marknaden.Det är därför angeläget att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av bolagets utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom företaget, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med företaget. Utspädningseffekten av det föreslagna teckningsoptionsprogrammet kommer högst att resultera i en utspädning om cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna.De huvudsakliga villkoren för det beslutade teckningsoptionsprogrammet kommer att framgå av bolagets kallelse till ordinarie bolagsstämma. De fullständiga villkoren för optionsprogrammet kommer att framgå av styrelsens emissionsbeslut, vilket kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolaget och därutöver hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.paynova.se) senast onsdagen den 4 maj 2005. Indikativ tidplan för företrädesemissionenTidpunkt HändelseÅrsredovisningen för verksamhetsåret 2004 hålls tillgänglig för aktieägarna på bolagets hemsida 29 april 2005Ordinarie bolagsstämma 18 maj 2005Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen 24 maj 2005Prospektet offentliggörs 26 maj 2005Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d.v.s. de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Paynovas aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen. 26 maj 2005Handel i teckningsrätter 31 maj – 8 juni 2005Teckningstid i emissionen 31 maj – 14 juni 2005Handel i betalda tecknade aktier, BTA, kommer att tillhandahållas under perioden från och med den 31 maj 2005 till omkring den 1 juli 2005. Paynova kommer inom de närmaste dagarna kalla till den ordinarie bolagsstämman 2005.I övrigt hänvisar Paynova till det emissionsprospekt rörande företrädesemissionen som beräknas bli offentligt omkring den 26 maj 2005.I ovanstående angelägenheter har bolagets styrelse inhämtat rådgivning från BF Lage Jonason AB.För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Enström, StyrelseordförandeTel: +46 70 574 9982