Press release

PAYNOVA GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM 10 MSEK

Paynovas årsstämma 2010 lämnade bemyndigande till styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission. Enligt bemyndigandet ska emission kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.Den beslutade emissionen ingår i en finansieringsplan som kompletteras med erforderlig kreditfinansiering för att sammantaget täcka bolagets kapitalbehov utöver estimerade kassaflöden från den operativa verksamheten. Kapitalbehov och finansiering avser såväl betalning av slutligt godkänd mervärdesskatt som övrig omstrukturering och förstärkning av bolagets finansiella ställning samt säkerställande av bolagets investeringar i nya marknader och produktutveckling i samarbetet med Payzone m fl partners.Syftet med nyemissionen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka bolagets finansiella ställning samt att genomföra vissa finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån och andra skulder. Styrelsen anser att den riktade nyemissionen i kombination med säkerställd kreditfinansiering och estimerade operativa kassaflöden främjar Paynovas möjligheter att skapa ytterligare värde för aktieägarna med en minimerad aktieutspädning.Paynovas större aktieägare med ett sammanlagt röst- och aktieinnehav om ca 40 procent, har förklarat sig stödja den beslutade finansieringslösningen med en riktad nyemission kompletterad med kreditfinansiering.Teckningskursen per aktie uppgår till 2,00 kronor, motsvarande 83 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Equity under 45 handelsdagar före beslutet. Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier ökar med 5 000 000 till totalt 87 049 545 aktier och att Paynova tillförs 10 000 000 kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med 500 000 kronor till 8 704 954,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning med 5,7 procent. _______________________________________________________________FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTABjörn Wahlgren, StyrelseordförandeTelefon: 08 – 517 100 00Mobil: 070 – 728 74 40OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.