Press release

Paynova genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK

  Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 1 600 000 SEK via en emission av 16 000 000 nya aktier, innebärande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 6,7 procent. Aktierna kommer i huvudsak att tecknas av Origo Quest 1 samt ett antal professionella investerare till ett pris om 0,70 SEK per aktie. Priset grundas på aktiens marknadspris justerat med en förhandlad marknadsrabatt som styrelsen bedömer rimlig med beaktande av emissionens storlek. Priset per aktie motsvarar knappt 5 procents rabatt mot stängningskurs den 26 april 2016. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att aktieägarkretsen utökas med ytterligare ett antal välrenommerade investerare på de villkor som gäller för emissionen och att bolaget tillförs kapital att användas för att användas i den fortsatta etableringen affärsområdet Konsumentkrediter. Styrelsens bedömning är att emissionen kommer att bidra till ökat värde för alla aktieägare i bolaget. Paynova tackar för det intresse investerarna visat och ställer sig positiv till att det institutionella ägandet ökar. Vi välkomnar Origo Quest 1 som en av våra största ägare. Origo Quest 1 är en aktiehedgefond med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag. Investeringsteamet engagerar sig ofta i varje bolags unika “värdedrivare” och tar gärna en aktiv roll i förändringsarbetet. Fonden riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare som vill ha en genuint aktiv och analysdriven fond som inte är lika beroende av aktiemarknadens generella utveckling som traditionella aktiefonder normalt är. Redeye AB är finansiell rådgivare i samband med emissionen. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 april 2016 klockan 17.35.   VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom individuella kontakter. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig Värdepapperslagstiftning. Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.