Press release

Paynova har beslutat att kalla till extra bolagsstämma avseende nyemissioner om sammanlagt cirka 25,2 Mkr

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen i Paynova har fattat beslut att kalla till extra bolagsstämma rörande följande två förslag.

Styrelsen föreslår en riktad nyemission om cirka 6 Mkr till Atlantis Vest samt en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 19,2 Mkr. Företrädesemissionen omfattas till cirka 95% av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionerna uppgår till 11 kronor.

Bakgrund och motiv
Paynova har under året utvecklats till en leverantör av avancerade och kundanpassade lösningar. Grunden för dessa lösningar är Bolagets moderna kreditplattform som är utvecklad för att möta de högt uppsatta kraven från innovativa företag som vill tillmötesgå nya konsumentbeteenden. Paynova har den senaste tiden fördjupat pågående affärsdialoger som kommer innebära viktiga genombrott och befästa det faktum att Bolagets anpassade fokus är rätt.

Genom ytterligare kapitalisering kan Paynova dra fördel av den potential som finns i pågående kunddialoger där säljcyklerna är relativt långa och införsäljningsarbetet till stor del består av affärsutveckling. Paynovas fokus kommer att betala sig långsiktigt då Bolaget går in i djupgående partnerskap med tydliga incitament och starkt intresse att ständigt utveckla kundernas affär.

För att växa affären och skapa lönsamhet har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma med förslaget att emittera aktier, genom två nyemissioner, till ett värde om sammanlagt cirka 25,2 Mkr. Kapitalet från nyemissionerna stärker den finansiella ställningen samt ger Bolaget möjlighet att fullfölja lagd tillväxtplan.

I och med emissionerna kommer Paynova få in en ny stark ägare i form av Atlantis Vest som tecknar aktier dels genom en riktad nyemission till ett värde av cirka 6 Mkr, dels garanterar motsvarande belopp i den föreslagna företrädesemissionen om cirka 19,2 Mkr. Bolagets ledning som idag äger drygt 11% av aktierna har förbundit sig att teckna sina andelar och styrelsen har förbundit sig att teckna cirka 80% av sina andelar. Därutöver har flertalet större ägare undertecknat teckningsförbindelser.

                     

Villkor och information om nyemissionerna
Styrelsen för Paynova avser att kalla till extra bolagstämma den 24 oktober 2019 och föreslå att bolagsstämman godkänner nyemission om högst 1 742 577 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Föreslagna villkor i nyemissionen innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för, på avstämningsdagen, varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs Paynova 19,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till ca 95 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Styrelsen avser att i samma kallelse föreslå att bolagsstämman godkänner en riktad emission om högst 545 455 aktier till Atlantis Vest till en teckningskurs på 11 kronor per aktie. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till erforderligt kapital, dels att Atlantis Vest AS bedöms vara en engagerad långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde till bolaget och därmed dess aktieägare.

Bolaget återkommer med en exakt tidsplan och fullständiga villkor för nyemissionerna samt förbehåller sig rätten att justera den preliminära tidsplanen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

  • 24 oktober – extra bolagsstämma
  • 7 november – sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 8 november – aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
  • 11 november – avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 14 november – prospekt offentliggörs
  • 14 november – 28 november – teckningsperiod
  • 3 december – offentliggörande av utfall

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 10:45 CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 14 november 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.