Press release

Paynova har genomfört en riktad nyemission om 12,6 MSEK

Paynova meddelar idag att styrelsen för Paynova AB (publ) (“Paynova” eller “Bolaget”) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har genomfört en riktad nyemission av aktier om 12,6 Mkr, före emissionskostnader, till kunden Payzmart.

Nyemissionen som beslutades av styrelsen den 17 maj 2018 och tecknades den 18 maj 2018 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 omfattar 33 973 603 nya aktier och har riktats till Payzmart Sweden AB till ett pris av 37 öre per aktie. Prissättningen har skett utifrån aktiens marknadspris justerat med en förhandlad marknadsrabatt som styrelsen bedömer rimlig med beaktande av emissionens storlek. Kursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt/premie om:

  • cirka 0 procent rabatt jämfört med stängningskursen den 16 maj 2018,
  • cirka 5 procent rabatt jämfört med genomsnittlig stängningskurs under de senaste 30 handelsdagarna före detta offentliggörande,

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för Bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb och kostnadseffektiv kapitalanskaffning.
Paynova har gjort stora framsteg de senaste månaderna och utgångsläget är det starkaste någonsin. Genom att Bolaget nu tillförs ytterligare kapital förbättras förutsättningar att exempelvis starkare positionera sig i marknaden där traditionell butiksrörelse och snabbväxande e-handel tydligare möts i en och samma kundupplevelse gällande betalningar. Just nu pågår exempelvis ett arbete för en befintlig kund där vi ska leverera båda ”Pay later” och ”Pay now” för fysisk miljö. Vi tar här ytterligare ett steg och integrerar direkt i kundens kassasystem. Vi samarbetar i detta projekt med en av de största POS-leverantörerna på marknaden och lösningen är av kund tänkt att lanseras skarpt under hösten.
Det nya kapitalet kommer att investeras i produktutveckling såväl som marknadsbearbetning inklusive kundfinansiering för Rendr som är Paynovas nya lösningserbjudande som bygger på fakturaköp. Styrelsens bedömning är att emissionen kommer att bidra till ökat värde för alla aktieägare i Bolaget.
Genom emission av nya aktier kommer antalet aktier i Paynova att öka med   33 973 603 stycken, från 339 736 030 till 373 709 633 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 860 244,1 SEK, från 8 602 440,7 till 9 462 684,8 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 9,1 procent.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 19:30 CEST.