Press release

PAYNOVA KOMPLETTERAR FINANSIERINGEN

Nyemissionen är tecknad förutsatt extra bolagsstämmas godkännande. Styrelsen bedömer att erforderlig majoritet kommer att erhållas. En extra bolagsstämma är planerad till slutet av februari 2005. Till grund för emissionen ligger de senaste tio handelsdagarnas genomsnittliga aktiekurs som uppgick till 6,90 kronor per aktie. Efter kapitalanskaffnings- och emissionskostnader tillförs Paynova cirka 10 Mkr. När emissionen om högst 1 750 000 aktier har registrerats uppgår det totala antalet aktier i Paynova till 14 923 210, inklusive 242 240 aktier från konvertering av skuldebrev vilka ännu ej registrerats hos Bolagsverket. Paynova har även från Handelsbanken erhållit en checkräkningskredit om 5 Mkr.För ytterligare information, kontakta:Peter Enström, Styrelseordförande, Paynova AB Tfn: 070 – 574 99 82, e-post: peter.enstrom@soderlind.se Johan Waxberg Vd, Paynova ABTfn: 070 – 688 02 47, e-post: johan.waxberg@paynova.comwww.paynova.com Om PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.