Press release

PAYNOVA LÄMNAR NULÄGESRAPPORT

PAYNOVAS PERSONAL FÖRVÄRVAR TECKNINGSOPTIONERDet incitamentsprogram som årsstämman beslutade godkänna 14 maj 2009 omfattar högst 1 655 000 teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 1,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 165 000 kronor. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie i Paynova för 1,30 kronor under perioden 1 – 31 maj 2012.Samtliga anställda har rätt att förvärva optionerna till marknadsmässiga villkor och tilldelningen av 1 530 000 teckningsoptioner innebär att samtliga medarbetare utnyttjat rätten att förvärva optioner fullt ut. Paynovas nytillträdde vd Simon Thaning och övriga i ledningsgruppen har därmed förvärvat maximal andel av tilldelade optioner. Simon Thanings innehav i Paynova uppgår därmed till 220 000 teckningsoptioner och nyligen förvärvade 45 000 aktier.LÄNSRÄTTEN HAR MEDDELAT DOM AVSEENDE MERVÄRDESKATTPaynova har tidigare överklagat Skatteverkets beslut avseende skattskyldighet för mervärdesskatt. Länsrätten har nu meddelat dom i enlighet med Skatteverkets beslut.Genom Länsrättens dom kommer Skatteverket att begära full betalning av ett belopp om cirka 3,3 MSEK. Cirka 2 MSEK är sedan tidigare inbetalat vilket medför att den likviditetspåverkande effekten av domen på kort sikt kan uppgå till cirka 1,6 MSEK, inklusive avgifter och räntor.Detta belopp inryms i bolagets löpande likviditetsplan. Paynova kommer att överklaga domen till Kammarrätten.Mot bakgrund av osäkerheten i beskattningsfrågan har bolaget i den löpande redovisningen reserverat cirka 50 procent av den ingående mervärdesskatten till och med den 31 mars 2009. Baserat på Paynovas nya affärsmodell gör bolaget bedömningen att någon ytterligare reservering inte är nödvändig. I övrigt hänvisas till Paynovas beskrivning av mervädeskattefrågan i delårsrapporten för första kvartalet 2009.VOLYMUTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET BÄTTRE ÄN PLANTrots den globala recessionen har Paynovas underliggande marknad utvecklats bättre än plan sedan delårsrapporten för första kvartalet 2009 publicerades.- Att transaktionsvolymerna utvecklats positivt tillsammans med en successivt lägre kostnadsbas och ökad intern effektivitet visar på styrkan i Paynovas nya affärsmodell. Detta förstärker också bedömningen om att nå positivt operativt kassaflöde på månadsbasis senast under tredje kvartalet 2009, säger Björn Wahlgren styrelseordförande i Paynova.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, styrelseordförande PaynovaTelefon: 08-517 100 02 alternativt 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.För mer information: www.paynova.com