Press release

Paynova offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I PAYNOVA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Paynova AB (publ), under namnändring till Sileon, (”Sileon” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det preliminära utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 4 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 13 647 493 aktier, motsvarande cirka 80,8 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Aktier motsvarande 1,2 procent av Företrädesemissionen kommer att tecknas av garanter som lämnat så kallade bottengarantier och aktier motsvarande 18,0 procent av Företrädesemissionen kommer att tecknas av garanter som lämnat så kallade toppgarantier. Företrädesemissionen är därmed sammanlagt tecknad till 100 procent och Sileon tillförs därmed cirka 70,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 maj 2022 och den preliminära sammanställningen visar att 11 242 555 aktier, motsvarande 66,5 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Bolaget erhöll intresseanmälningar om teckning av 2 404 938 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 14,2 procent av emissionsvolymen. Slutligen kommer 208 309 aktier, motsvarande 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garanter som lämnat så kallade bottengarantier och 3 041 000 aktier, motsvarande 18,0 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garanter som lämnat så kallade toppgarantier. Företrädesemissionen är sammanlagt tecknad till 100,0 procent och Sileon tillförs därmed cirka 70,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 9 maj 2022. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Slutligt utfall beräknas offentliggöras omkring den 30 maj 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Sileon i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) (u.ä.t. Sileon AB) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-25 kl 16.00 CET.

Om Sileon  
Sileon (tidigare Paynova) är globalt tech-bolag som möjliggör för banker, finansbolag och stora handlare att driva BNPL i egen regi. Sileon är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sileon. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Sileon för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Sileons aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Sileon anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Sileon inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.