Press release

Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutad företrädesemission

Med anledning av beslutad företrädesemission vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2017 i Paynova AB (publ) offentliggör Paynova prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 1 november 2017 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning och anmälningssedel per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Paynovas hemsida, www.paynova.com samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se.
Teckningstiden i emissionen löper från den 6 november till och med den 20 november 2017. Handel med teckningsrätter på NGM Equity sker från 6 november till och med 16 november. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 0,38 kronor. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,38 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova 33,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 87,5% av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova ABbjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)73-910 90 50
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 13:50 CEST.  
Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.