Press release

Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutad företrädesemission

Bolaget offentliggör i prospektet skuldsättning, eget kapital samt nettoskuldsättning per den 31 augusti 2015. De räntebärande kortfristiga skulderna uppgick till 20,0 Mkr, de långfristiga skulderna uppgick till 0 Mkr och det egna kapitalet uppgick till 10,4 Mkr. Nettoskuldsättningen uppgick till 12,7 Mkr. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 20 oktober 2015 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning, anmälningssedel samt en sammanfattning av erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Paynovas hemsida, www.paynova.com samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Teckningstiden i emissionen löper från den 22 oktober till och med den 5 november 2015. Villkoren i emissionen innebär att tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 0,40 kronor. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 0,40 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova 21,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till fullo av teckningsåtaganden och emissionsgarantier. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 oktober 2015 klockan 07.50.