Press release

PAYNOVA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Genom att klicka på följande länk, www.paynova.com, www.mangold.se eller www.stockholmcorp.se, kan avskrift av det fullständiga prospektet läsas eller laddas ned. Paynova tar inget ansvar för avskrifternas riktighet eller fullständighet. Det tryckta prospektet samt anmälningssedlar kan erhållas från bolaget, telefon +46 8 517 100 00 eller Mangold Fondkommission, telefon +46 8 503 01 580. Prospektet riktar sig inte till sådana fysiska eller juridiska personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras eller offentliggöras i något annat land där distributionen eller offentliggörandet kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller något annat lands tillämpliga lag och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Följaktligen får ovan nämnda finansiella instrument inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Tvist i anledning av detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. På grund av legala restriktioner tillhandahålls informationen endast till personer med hemvist i Sverige. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Frågor om teckning och betalning besvaras av Mangold Fondkommission, telefon +46 8 503 01 580.