Press release

Paynova offentliggör prospekt med anledning av kommunicerad riktad nyemission om 10,0 MSEK

Med anledning av styrelsens beslut den 28 oktober 2016 om riktad nyemission av aktier om 10,0 MSEK till specialfonden Origo Quest 1 offentliggör Paynova prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Nyemissionen beslutades av styrelsen den 28 oktober 2016 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2016. Emissionen omfattar 12 500 000 nya aktier och har riktats till Origo Quest 1. Prissättningen om 80 öre per aktie har skett utifrån aktiens marknadspris justerat med en förhandlad marknadsrabatt som styrelsen bedömer rimlig med beaktande av emissionens storlek.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för Bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb och kostnadseffektiv kapitalanskaffning på de villkor som gäller för emissionen samt att Bolaget tillförs kapital att användas för rörelsens drift och täckande av underskott. Resterande kapitalbehov för kommande tolv månader förväntas täckas via förläning av befintliga krediter. Styrelsens bedömning är att emissionen kommer att bidra till ökat värde för alla aktieägare i Bolaget.
För att slutföra emissionen och ta upp de nyemitterade aktierna till handel på NGM Equity har krävts att detta prospekt godkänns av Finansinspektionen och publiceras.
Nyemissionen medför att antalet aktier i Paynova kommer att öka med 12 500 000 stycken, från 240 558 333 till 253 058 333 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 316 511,93 SEK, från 6 091 166,66 till 6 407 678,59 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 4,9 procent.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 december 2016 klockan 15:10.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda parter att teckna aktier i Paynova sker endast via individuella kontakter.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig Värdepapperslagstiftning.
Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.