Press release

Paynova offentliggör slutligt utfall i företrädesemission och offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I PAYNOVA AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Paynova AB:s, under namnändring till Sileon AB, (”Sileon” eller ”Bolaget) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats per den 25 maj 2022. Totalt tecknades emissionen till 100 procent, varav cirka 66,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 14,2 procent utan stöd av teckningsrätter. Slutligen kommer 208 309 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garanter som lämnat så kallade bottengarantier och 3 041 000 aktier, motsvarande cirka 18,0 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garanter som lämnat så kallade toppgarantier. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare. Sileon offentliggör samtidigt avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Regulated till Nasdaq First North Growth Market.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 4,15 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Sileon cirka 70,1 MSEK före emissionskostnader vilket främst säkrar fortsatt drift av Bolaget samt finansierar utveckling av SaaS, hantering av kontrollpaneler och leadgenererande marknadsföring.

Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Sileon med 4 224 200,50 SEK, genom emission av 16 896 802 aktier, och uppgår därefter till 8 448 401,00 SEK fördelat på 33 793 604 aktier.

Handel med BTA
Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet PAY BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 24, 2022.

Tilldelning
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 9 maj 2022.

Listbyte

Sileon offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Regulated till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022. Styrelsen för Sileon gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förväntad ökad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter.

Bolaget har initierat en listbytesprocess och avser lämna ytterligare information kring processen under kommande veckor.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Sileon i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-31 kl 07.30 CEST.

Om Sileon 
Sileon (tidigare Paynova) är globalt tech-bolag som möjliggör för banker, finansbolag och stora handlare att driva BNPL i egen regi. Sileon är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sileon. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Sileon för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Sileons aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Sileon anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Sileon inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.