Press release

PAYNOVA OMSTRUKTURERAR ENLIGT PLAN – FÖRSTA AVTALADE NYEMISSIONEN TILL INDISKA XPONSE BESLUTAD

AVTALAD OMSTRUKTURERING ENLIGT PLANEtt trettiotal konsulter från Xponse är engagerade i utvecklingen av Paynovas kapacitet och funktionalitet samt implementeringen av den beslutade omstruktureringsplanen. Xponses insatser hittills omfattar Software Development, Operational Management Services, Strategic Advice, Marketing Management Services, Cost Contribution, Credit Facility och Execution of Restructuring Plan.Sammantaget ger detta en betydande ökning av kapacitet, funktionalitet och resurser för att kunna möta de krav, behov och tidsförutsättningar som befintliga och potentiella partners och kunder har inom de prioriterade målsegmenten.FORTSATT POSITIV VOLYMUTVECKLING UNDER FJÄRDE KVARTALET OCH BETYDANDE KOSTNADSMINSKNINGAR UNDER IMPLEMENTATIONMot bakgrund av dessa omfattande insatser bedömer Paynova att bolagets operativa kostnader kommer att sänkas med omkring 40 procent före omstruktureringskostnader av engångskaraktär. Kostnadsreduktionen beräknas få full effekt under andra kvartalet 2007. Denna kostnadsminskning är en viktig komponent i Paynovas och Xponses gemensamma mål – att Paynova ska vara kassaflödespositivt på månadsbasis i juni 2007.För att nå målet krävs även en fortsatt positiv utveckling av Paynovas transaktionsvolymer. För fjärde kvartalet 2006 beräknas transaktionsvolymerna öka med mer än 40 procent jämfört med tredje kvartalet som i sin tur ökade 26 procent mot andra kvartalet.Sammantaget innebär detta att bolagets möjligheter att visa ett positivt resultat kommer att kunna ske vid väsentligt lägre transaktionsvolymer än tidigare. KVITTNINGSEMISSION TILL XPONSEStyrelsen för Paynova bemyndigades vid den extra bolagsstämman den 14 september 2006 att genomföra en serie kvittningsemissioner till Xponse IT Services, eller till sådant koncernbolag eller annat närstående bolag som Xponse anvisar. De nyemitterade aktierna ska som redovisades inför stämmans beslut utgöra ersättning för tjänster som Xponse eller till Xponse närstående bolag tillhandahållit Paynova-koncernen enligt det av bolagsstämman godkända avtalet mellan Paynova och Xponse. Xponse har till och med den 13 december levererat tjänster till Paynova till ett fakturerat värde av 37 450 000 kronor. Paynovas styrelse har den 20 december 2006 fattat beslut om den första av dessa kvittningsemissioner. Styrelsens emissionsbeslut innebär att högst 3 173 728 aktier skall emitteras till de av Xponse anvisade bolagen Global Business Management (”Global”) och Redwood Business Services Limited (”Redwood”). Denna första emission, innebär en ökning av Paynovas aktiekapital med högst 317 372,80 kronor. För aktierna erläggs betalning genom kvittning av Globals och Redwoods sammanlagda fordran på Paynova om 37 450 000 kronor, innebärande att emissionskursen per aktie är 11,80 kronor såsom anges i bolagsstämmans bemyndigande.Paynova och Xponse har efter avtalets ingående kommit överens om att tjänsterna skall tillhandahållas direkt till moderbolaget Paynova, och inte som ursprungligen avtalats till ett nybildat helägt dotterbolag.För ytterligare information om det avtalade samarbetet mellan Paynova och Xponse se även Pressmeddelanden daterade 25 augusti och 15 september 2006. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Per Sunnemark, VD och koncernchef Mobil: 0701-476 755OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com