Press release

PAYNOVA SLUTFÖR FÖRVÄRV AV GLOBAL PRODUCT MANAGEMENT I USA

Styrelsen för Paynova har beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2006, om emission av 767 644 nya aktier och 400 000 teckningsoptioner till Steven Mahana som vederlag för samtliga aktier i Global Product Management (”GPM”). En närmare presentation av Paynovas förvärv av GPM framgår av pressmeddelande av den 4 maj 2006.Enligt ramavtalet från maj månad gällande det tänkta förvärvet av GPM skall Paynova dels erlägga en basköpeskilling om 1,065 MUSD (ca 8 MSEK) i form av nyemitterade aktier i Paynova dels en tilläggsköpeskilling i form av nyemitterade teckningsoptioner.Basköpeskillingen har bestämts till 767,644 nya aktier i Paynova, vilket motsvarar en teckningskurs om 10,10 SEK. Denna avräkningskurs har byggt på kursläget i slutet av juli då motparten genom ett delavtal definitivt förbundit sig att genomföra affären. De nya aktierna motsvarar ca 2,5 procent av samtliga aktier i bolaget (räknat efter full utspädning), dvs. något mer än vad som bedömdes då affären aviserades i maj.Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras såsom också tidigare aviserats på tillförd transaktionsvolym enligt en trappstegsmodell där maximal ersättning, 400 000 teckningsoptioner, utfaller vid en genererad månadsvis transaktionsvolym överstigande ca 110 MSEK (15 MUSD). Vid lägre volymer utfaller ett minskande antal ned till 75 000 teckningsoptioner för en volym på mellan ca 20 MSEK och 45 MSEK (3 och 6 MUSD). Mätperiod för avstämning av transaktionsvolymerna är juni-november 2006 och samtliga nu emitterade teckningsoptioner hålls av tredje man till säkerställande av trappstegsmodellen. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 10,10 SEK under perioden från och med 1 maj 2007 till och med 31 januari 2008. Då motparten definitivt förbundit sig för affären har detta således byggt på en lägre teckningskurs än vad som tidigare aviserats (vilket var 120 procent av börskurs), vilket bör ses i ljuset av att antalet optioner/aktier i tilläggsköpeskillingen ej utökats trots kurssänkningen sedan maj. För teckningsoptionerna gäller i övrigt marknadsmässiga villkor.Sammantaget har styrelsen bedömt det som fördelaktigt för Paynova att, trots något ändrade kurser och förutsättningar, nu genomföra förvärvet av GPM på de prisvillkor som motparten förbundit sig för i slutet av juli.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:Lars Ekstedt, VDTelefon: 0703-74 27 37OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com