Press release

PAYNOVA STÄRKER STYRELSEN OCH GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION

Paynovas valberedning föreslår Bo Mattsson och Johan Åberg som nya styrelseledamöter och bolaget stärker därmed ytterligare sin position i marknaden. Paynova genomför också en riktad nyemission till ett fåtal kvalificerade investerare, däribland Bo Mattsson. 

Valberedningen i Paynova AB (publ) (“Paynova” eller “Bolaget”) föreslår Bo Mattsson och Johan Åberg som nya styrelseledamöter inför Bolagets årsstämma den 10 maj 2017. Bo Mattsson är en utpräglad entreprenör och grundade bland annat Cint som såldes till Nordic Capital 2016. Johan Åberg har gedigen retail-kunskap efter flertalet VD-roller i bolag såsom KappAhl, Jula och Bauhaus. Övriga delar av valberedningens förslag publiceras senare.
”Det är mycket glädjande att Bo Mattsson och Johan Åberg väljer att engagera sig i Paynova, både med sina gedigna erfarenheter och i Bo:s fall även genom att investera i Bolaget. Att Bo och Johan kommer in i styrelsen befäster värdet av Paynovas koncept i marknaden för konsumentkrediter, och deras engagemang kommer också att bidra till att Bolaget ännu snabbare når en bred kundgrupp”, säger Anders Persson, styrelseordförande för Paynova.
Paynova meddelar även idag att Bolagets styrelse har genomfört en riktad nyemission av aktier om 7 267 758 SEK, före emissionskostnader, till ett fåtal kvalificerade investerare, däribland Bo Mattsson. Nyemissionen som beslutades av styrelsen den 19 mars 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2016, omfattar 9 955 833 nya aktier till ett pris av 73 öre per aktie. Prissättningen har skett utifrån aktiens marknadspris justerat med en förhandlad marknadsrabatt som styrelsen bedömer rimlig med beaktande av emissionens storlek. Kursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt om:

  • cirka 6,4 procent rabatt jämfört med stängningskursen den 17 mars 2017,
  • cirka 9,9 procent rabatt jämfört med genomsnittlig kurs under de senaste 20 handelsdagarna före detta offentliggörande.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för Bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb och kostnadseffektiv kapitalanskaffning på de villkor som gäller för emissionen samt att Bolaget tillförs kapital att användas för rörelsens drift. Styrelsens bedömning är att emissionen kommer att bidra till ökat värde för alla aktieägare i Bolaget. Genom emission av nya aktier kommer antalet aktier i Paynova att öka med 9 955 833 aktier, från 253 058 333 till 263 014 166 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 252 091,2 SEK, från cirka 6 407 678,6 till cirka 6 659 769,8 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,8 procent.
Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 mars 2017 klockan 08:45.