Press release

PAYNOVA TILLFÖRS 14 MSEK GENOM TECKNINGSOPTION TO 6 OCH REDOVISAR NÄRA 200 % VOLYMTILLVÄXT UNDER FJÄRDE KVARTALET

Teckning av aktier via teckningsoption T0 6 Nyteckningen innebär att antalet utestående aktier ökar med 1 770 440 till totalt 24 155 255 aktier, och att Paynova tillförs 14 163 520 kronor. Aktiekapitalet ökar med 177 044 kronor till2 415 525 kronor. Antalet teckningsberättigade aktier till teckningskursen 8 kronor var 1 787 990. Efterfrågan på optionsrätter var betydligt större än tillgången. Ett mindre antal optionsinnehavare, med innehav motsvarande 17 550 optionsrätter, har inte utnyttjat möjligheten att teckna eller överlåta för teckning innan anmälningsperiodens slut den 31 december. Utnyttjandegraden att teckna aktier via TO 6 blev därmed 99 procent.Fortsatt stark volymutveckling förbättrade kassaflödetPaynovas transaktionsvolymer stärktes betydligt under fjärde kvartalet. Totalt ökade volymerna med nära 200 procent till cirka 90 MSEK jämfört med cirka 30 MSEK under tredje kvartalet, vilket bidrar till en stabil förbättring av bolagets operativa kassaflöde. Under fjärde kvartalet har därtill implementeringar och tester genomförts i sådan omfattning att grunden är lagd för en fortsatt stark volymtillväxt under första kvartalet 2006. Antalet registrerade plånböcker/konton ökade till cirka 410 000. ”Med finansieringen säkrad kan vi nu fullt ut fokusera på den operativa verksamheten. Det gör oss väl rustade att tillvarata den ökande internationella efterfrågan på våra tjänster” säger Paynovas VD Lars Ekstedt.Finansieringsplanen säkerställdMot bakgrund av kapitaltillskottet via TO 6 och bolagets operativa utveckling har styrelsen beslutat att inte utnyttja sitt bemyndigande att genomföra en nyemission med företrädesrätt under januari 2006. För ytterligare information kontakta:Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81Lars Ekstedt, VDTelefon: 08-517 100 37, 0703-74 27 37Paynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får E-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 8 språk med 7 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med över 900 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com