Press release

PAYNOVA TILLFÖRS 19 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION

Nyteckningen innebär preliminärt att antalet utestående aktier ökar med 1 642 645 till totalt 34 495 559 aktier, och att Paynova tillförs 19 383 211 kronor. Aktiekapitalet ökar med 164 264,5 kronor till 3 449 555,90 kronor.Antalet teckningsberättigade aktier till teckningskursen 11,80 kronor var 1 642 645.Efter en preliminär avstämning har cirka 12 MSEK tecknats med eller utan företrädesrätt med betalning kontant eller genom kvittning mot fordran. Resterande aktier till ett belopp om cirka 7 MSEK skall tecknas i enlighet med upprättade garantiavtal och fördelas pro rata mellan garanterna.Styrelseledamöterna Dan Blomberg, Lars Guldstrand, Bengt Holmqvist och Ulf Risberg samt VD Per Sunnemark har för egen, närstående eller bolags räkning tecknat aktier för ett belopp om sammanlagt drygt 2 MSEK.Enligt prospektet kommer det slutliga utfallet av emissionen att offentliggöras snarast möjligt och senast omkring den 8 juni 2007. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com