Press release

PAYNOVA TILLFÖRS 25 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION OCH FORTSÄTTER ATT KOSTNADSEFFEKTIVISERA

GENOMFÖRD NYEMISSION OM 25,3 MSEKPaynova tillförs 25 MSEK genom full teckning av aktier i enlighet med beslut om nyemission från extra bolagsstämma den 11 februari 2009. Styrelseledamöter och VD tecknar aktier för drygt 1,9 MSEK.Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier ökar med 38 865 574 till totalt 82 049 546 aktier, och att Paynova tillförs 25 262 263 kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med 3 886 557,40 kronor till 8 204 954,60 kronor. Antalet teckningsberättigade aktier till teckningskursen 0,65 kronor var 38 865 574 varav17 087 031 aktier, motsvarande 11 106 570 kronor, har tecknats med företrädesrätt. Styrelseordförande Lars Guldstrand och styrelseledamöterna Dan Blomberg, Magdalena Bonde och Ulf Risberg, samt VD Björn Wahlgren har för egen eller bolags räkning tecknat aktier för ett belopp om sammanlagt 1,9 MSEK.MINSKADE OPERATIVA KOSTNADEREfter att under 2008 ha upprätthållit den lägre kostnadsnivå som etablerades efter bolagets omstrukturering genomförs nu en fortsatt kostnadseffektivisering med organisationsförändringar. Paynovas viktigaste kunder har gett ett mycket positivt gensvar på bolagets modifierade affärsmodell där fokus ligger på större kunder.Genom en renodling av kundportföljen kommer Paynova successivt att kunna drivas med påtagligt färre anställda. Detta sänker Paynovas operativa kostnader ytterligare från och med andra kvartalet 2009. Genomförandet av åtgärderna föranleder inte några extraordinära kostnader. Åtgärderna innebär att bolaget får en förbättrad kostnadsstruktur, samtidigt som bolagets fokus kan ökas på de allra mest lönsamma kundgrupperna. Renodlingen av kundportföljen har på kort sikt en marginellt negativ inverkan på intäkter och transaktionsvolymer. På längre sikt stärker åtgärderna Paynovas intjäningspotential. FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSITIVT KASSAFLÖDEKombinationen av ett ökat intresse bland kunderna och den minskade kostnadsbasen ger Paynova förstärkta förutsättningar att nå målet om månadsbaserat positivt operativt kassaflöde senast under tredje kvartalet 2009.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova ABTelefon: 070-528 81 81Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova ABTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Paynova har tecknat avtal med över 2 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.För mer information: www.paynova.com