Press release

Paynova tillförs 58,7 MSEK efter genomförda emissioner

Intresset för fintechbolaget Paynova är fortsatt stort och företrädesemissionen som avslutades den 23 februari 2021 tillförde Bolaget 48,7 MSEK.

Samtidigt genomfördes en riktad emission till Rieber & Son samt RoosGruppen som tillför Bolaget 10 MSEK. Det tillförda kapitalet ska användas för att fullfölja lagd tillväxtplan internationellt och kunna erbjuda BNPL (Buy Now Pay Later) i 15 marknader 2023.

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 8 januari 2021. Nyemissionen tecknades, inklusive garantiåtaganden från de större aktieägarna, fullt och tillför Bolaget cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader.

I företrädesemissionen har totalt 3 246 026 aktier emitterats till teckningskursen 15 SEK. Av de emitterade aktierna har 1 603 810 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 49,4 procent av nyemissionen. Därtill har 391 894 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter samt 1 250 322 aktier med stöd av garantiåtaganden. Sammanlagt har 3 246 026 aktier tecknats i emissionen, vilket gör att den är fulltecknad.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som beslutades av den extra bolagsstämman och som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Parallellt med företrädesemissionen har Paynova genomfört en riktad emission om 666 670 aktier till teckningskursen 15 SEK till Bolagets största ägare Rieber & Son samt RoosGruppen. Utöver teckning av de 5 MSEK vardera i den riktade emissionen har de även utnyttjat sina teckningsrätter samt tecknat sina andelar enligt ingångna garantiåtaganden i företrädesemissionen. Detta gör att de utökar sina positioner i Bolaget.

Genom emissionerna tillförs Paynova 58,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionerna ökar antalet aktier och röster i Paynova från 12 984 106 till 16 896 802. Aktiekapitalet ökas till 16 896 802 SEK.

“Vår starka position ger fortsatt intresse för Paynova och tillfört kapital möjliggör fullföljandet av lagd tillväxtplan och nå målet om att erbjuda BNPL i 15 marknader 2023”, säger David Larsson, VD Paynova.

När företrädesemissionen till befintliga ägare registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på NGM Main Regulated. Den riktade emissionen registrerades hos Bolagsverket den 5 februari 2020.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 11.00 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Paynova. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 8 februari 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.