Press release

PAYNOVA UPPHANDLAR NY IT-LEVERANTÖR, SAMT ERSÄTTER FINANSIERING MED GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION.

Styrelsens beslut är föranlett av den blockad som indiska myndigheter riktat mot Xponse under det att utredning pågår angående Xponses VD. En följd av blockaden är att den finansiering och det utvecklingsarbete som Paynova erhållit via Xponse har avstannat. Den osäkerhet som detta innebär, har föranlett Paynovas styrelse att säkra en alternativ finansiering och inleda upphandling av en ny IT-leverantör. Avtalet med Xponse har därvid också sagts upp med omedelbar verkan. ERSÄTTNINGSFINANSIERING SÄKRADDen finansiering som tidigare erhållits via Xponse ersätts med en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare uppgående till cirka 19 MSEK. Med denna finansiering uppstår en väsentligt lägre utspädning då antalet tillkommande aktier uppgår till endast 2,9 miljoner st, jämfört med de tidigare planerade 5,4 miljoner st. Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar mer än 2/3 av utestående röster och kapital i bolaget, har förbundit sig att rösta för den planerade nyemissionen. Emissionen är dessutom fullt garanterad genom en kombination av teckningsåtaganden och s.k. emissionsgaranti. Styrelsen avser att inom kort att kalla till en extrastämma som ska besluta om emissionen. För ytterligare information om nyemissionen, se särskilt pressmeddelande per dagens datum. UPPHANDLING AV NY IT-LEVERANTÖR PÅBÖRJADPaynova har inlett en process för att upphandla och starta upp samarbeten med nya underleverantörer. Driften av Paynovas system påverkas inte av detta då alla vitala processer drivs av Paynova i Stockholm. Paynova har inte någon koppling till leverantörens problem. Processen bedöms på kort sikt ha begränsad inverkan på Paynovas utvecklingsarbete, med en tidsförskjutning på någon månad. På längre sikt bedöms bytet av leverantör inte ha någon inverkan på bolagets utvecklingsarbete.OFFENSIV PLAN FÖR ÅTERSTODEN AV 2007 Paynova har nyligen genomfört en framgångsrik omstrukturering som givit bolaget ökad konkurrensstyrka tillsammans med en bättre kostnadseffektivitet. Paynova står nu inför en uppväxling där bolaget växer med befintliga kunder, och där takten ska ökas i implementeringen av nya samarbeten. Bolaget har tidigare bedömt att övergången till positivt kassaflöde på månadsbasis skulle ske i juni. Effekten av bytet av leverantör bedöms innebära en viss fördröjning då det utöver ”tidsförskjutningen” även påverkas av att betalningen av IT-utvecklings tjänster kommer ske kontant och inte som tidigare med aktier,Paynovas tillväxtsatsningar under 2007 och framåt kommer att ske inom huvudområdena online-gaming och community-segmentet, samt genom utveckling av befintliga och nya kunder inom retail- och travel-segmenten. Sammantaget bedömer vi idag att intäktsgenereringen från offensiva aktiviteter i dessa segment i kombination med en strikt kostnadskontroll, gör att 2007 blir det år då Paynova ska nå positivt kassaflöde med en betydande position på marknaden, för att sedan under 2008 kraftfullt växa vidare under god lönsamhet.Behovet att informera aktieägare har samtidigt ökat. En serie informationsaktiviteter kommer därför inledas i mars och sedan löpa under året.Stockholm den 22 februari 2007Paynova AB (publ.)StyrelsenOM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com