Press release

PAYNOVAS ERBJUDANDE TILL DEBITECHS AKTIEÄGARE AVVISADES

Underhandskontakter mellan företrädare för bolagen och deras största ägare har legat till grund för Paynovas uppfattning att såväl erbjudandet som värderingen bedömts som attraktiv. Paynova finner att möjligheten att ta ställning till erbjudandet via erforderligt prospekt inte kan fullföljas.Avgörande för Paynovas erbjudande och för den praktiska hanteringen vid erbjudandet har varit Näringslivets Börskommittés (NBK) “Regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv”. Detta för att bland annat hänsyn skall kunna tas till “likabehandling av målbolagets aktieägare” och “respekt för målbolagets aktieägares beslutanderätt”. www.paynova.comFör ytterligare information, kontakta:Peter Enström, Styrelseordförande, Paynova ABTfn: 070 – 574 99 82, e-post: peter.enstrom@soderlind.se