Press release

Paynovas företrädesemission genomförd

Paynovas AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier som, i enlighet med styrelsens förslag, beslutades av extra bolagsstämma den 11 april 2019. Företrädesemissionen tecknades till 80,0 procent och tillför Bolaget cirka 29,9 MSEK före emissionskostnader.

I nyemissionen som riktades till befintliga aktieägare har totalt 298 967 706 aktier emitterats till teckningskursen 0,10 SEK. Av de emitterade aktierna har 166 175 584 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 56 % av nyemissionen. Därtill har 3 337 384 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 1 % av nyemissionen. Resterande del, upp till 80,0 % av emissionsbeloppet, tecknas av garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal, vilket motsvarar 129 454 738 aktier eller 43 % av nyemissionen. 

Genom emissionen tillförs Paynova 29,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen ökar antalet aktier i Paynova från 378 063 276 till 677 030 982. Aktiekapitalet ökas till cirka 17 143 071 SEK.

När emission registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på NGM Equity.

”Genomförd nyemission innebär att Paynova kan växa sin affär och skapa långsiktig lönsamhet. Ledningen och styrelsen har utöver att tecknat sina andelar även tecknat drygt 10 000 000 ytterligare aktier vilket visar på vår framtida tilltro på bolaget och våra tillväxtplaner”, säger Daniel Ekberger, VD.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 14:45 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare publiceringar, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.