Press release

Paynovas företrädesemission genomförd

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som, i enlighet med styrelsens förslag, beslutades av extra bolagsstämma den 24 oktober 2019.

Företrädesemissionen tecknades till 94,4 procent och tillför Bolaget cirka 18,1 MSEK före emissionskostnader.

I nyemissionen som riktades till befintliga aktieägare har totalt 1 644 850 aktier emitterats till teckningskursen 11 SEK. Av de emitterade aktierna har 831 178 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 51 procent av nyemissionen. Därtill har 15 500 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 1 procent av nyemissionen. Resterande del, upp till 94,4 procent av emissionsbeloppet, tecknas av garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal, vilket motsvarar 798 172 aktier eller 49 procent av nyemissionen. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom emissionen tillförs Paynova cirka 18,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen ökar antalet aktier och röster i Paynova från 7 515 764 till 9 160 614. Aktiekapitalet ökas till cirka 9 160 614 SEK.

När emission registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på NGM Equity.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare publiceringar, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.