Press release

Paynovas nyemission kraftigt övertecknad

Intresset för fintechbolaget Paynova är stort och teckningsgraden i den avslutade nyemissionen med företräde för befintliga aktieägare blev 265 procent.

Inklusive Paynovas riktade emission till RoosGruppen tillförs bolaget cirka 28 MSEK för att växa sin affär och etablera en uthållig lönsamhet.

Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission som riktades till befintliga aktieägare och som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2020. Nyemissionen tecknades till 265,3 procent och tillför Bolaget cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.

I företrädesemissionen till befintliga aktieägare har totalt 2 290 153 aktier emitterats till teckningskursen 10 SEK. Av de emitterade aktierna har 2 205 973 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 96 procent av nyemissionen. Därtill har 3 869 284 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 169 procent av nyemissionen. Sammanlagt har 6 075 257 aktier tecknats i emissionen, vilket motsvarar 265,3 procent av erbjudandet. Emissionsgarantier har inte tagits i anspråk.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som beslutades av den extra bolagsstämman och som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Parallellt med nyemissionen med företräde för Bolagets, på avstämningsdagen, befintliga ägare har Paynova genomfört en riktad emission om 500 000 aktier till kursen till 10 SEK till RoosGruppen. Utöver teckning av de 5 MSEK i den riktade emissionen garanterade även RoosGruppen ett belopp uppgående till 5 MSEK i emissionen till förmån för de befintliga ägarna. Emissionsgarantin resulterade inte i tilldelning av nya aktier.

Genom emissionerna tillförs Paynova cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader. Emissioneerna ökar antalet aktier och röster i Paynova från 9 160 614 till 11 950 767. Aktiekapitalet ökas till 11 950 767 SEK.

“Det stora intresset i nyemissionerna bekräftar Paynovas position och tillfört kapital möjliggör planerad och kommunicerad acceleration av vår skalbara modell där vi erbjuder Pay-Later i etablerade betalplattformar”, säger David Larsson, VD Paynova.

När företrädesemissionen till befintliga ägare registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på NGM Main Regulated. Den riktade emissionen till RoosGruppen registrerades hos Bolagsverket den 26 juni 2020.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

Mattias Nygren, CFO
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 07.30.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare publiceringar, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.