Press release

Pressmeddelande Kommuniké från extra bolagsstämma i Sileon AB (publ)

I dag, den 19 juni 2024, hölls en extra bolagsstämma i Sileon AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av §§ 4-5 i bolagsordningen:

Ny lydelse för § 4 i bolagsordningen

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

Ny lydelse för § 5 i bolagsordningen

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 i bolagsordningen enligt nedan och om minskning av aktiekapitalet med högst 39 538 515,60 kronor för avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier i syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet.

Ny lydelse för § 4 i bolagsordningen

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier att betalas kontant eller genom kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med högst det sammanlagda antal aktier som kan ges ut utan ändring av den vid var tid registrerade bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Kent Hansson, tf VD, Sileon AB
E-post: kent.hansson@sileon.com

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).