Press release

Rättelse: Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutad företrädesemission

Med anledning av extra bolagsstämmans i Paynova AB (publ) beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare den 26 maj 2020 offentliggör Paynova prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav var direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 17 juni 2020 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning och anmälningssedel per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Paynovas hemsida, www.paynova.com, och på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Teckningstiden i emissionen löper från den 23 juni till och med 7 juli 2020. Handel med teckningsrätter på NGM Main Regulated sker från 23 juni till och med 3 juli 2020. Villkoren i emissionen innebär att en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 10 kronor. De som på avstämningsdagen var aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per befintlig aktie, fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 10 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova ca 22,9 Mkr före emissionskostnader. Emissionen är till ca 100 procent säkerställs genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 14:55 CEST.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Paynova i någon jurisdiktion, varken från Paynova eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Paynova kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra den 22juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Paynovas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.