Press release

Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Paynova AB avgav idag årsredovisning för 2019 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 11:00 CEST, 15 april 2020 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen som lämnas i Not 2 i årsredovisningen, av vilken det framgår att bolagets tillgängliga likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter per den 31 december inte täcker det finansieringsbehov som behövs för att säkerställa den fortsatta driften de närmaste 12 månaderna. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Bolagets kommentar

Med bas i bolagets nyutvecklade kreditplattform Elastq har Bolaget det senaste halvåret ingått en rad betydelsefulla avtal. Avtalen med PayPal, Tradera, Trustly, RatePay m.fl. har väsentligt stärkt bolagets position på marknaden. Bolaget bedriver kontinuerligt ett arbete för att löpande skapa nödvändig rörelsefinansiering fram till dess att bolagets kassaflöde är positivt. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är mycket goda att fortsätta utveckla den nya affären och uppnå de uppsatta målen.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 13:45 CEST.