Press release

Sileon har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 57 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Sileon AB (publ) (”Sileon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 juni 2024, beslutat om en nyemission av högst 114 053 409 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 17 maj 2024. Teckningskursen har fastställts till 0,50 SEK per ny aktie och vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Sileon att tillföras cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS samt Bolagets verkställande direktör, Kent Hansson, har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har Rieber & Søn AS ingått ett toppgarantiåtagande (utan ersättning) om cirka 34,9 MSEK, motsvarande cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen, genom dessa teckningsförbindelser och toppgarantiåtagandet, säkerställd till cirka 90,8 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses främst användas till att återbetala Bolagets konvertibla lån om ca 20 MSEK, samt kommersialiseringsaktiviteter.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Sileon har idag, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 19 juni 2024, beslutat om Företrädesemissionen om cirka 57 MSEK.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses främst användas till att återbetala Bolagets konvertibla lån, som Bolaget och konvertibelinnehavaren har kommit överens om ska återbetalas i förtid, samt kommersialiseringsaktiviteter.
  • Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen, den 2 juli 2024, berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.
  • Teckningskursen för en aktie är 0,50 SEK.
  • Företrädesemissionen är säkerställd till 90,8 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och ett toppgarantiåtagande från Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS (utan ersättning).

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 55 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden:

  • Återbetalning av konvertibelt lån, cirka 20 MSEK
  • Fortsatta kommersialiseringsaktiviteter, cirka 35 MSEK

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter         28 juni 2024

Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter      1 juli 2024

Prospektet offentliggörs                                                                      1 juli 2024

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter                            2 juli 2024

Handel med teckningsrätter                                                                3 – 12 juli 2024

Teckningsperiod                                                                                  3 – 17 juli 2024

Offentliggörande av utfall                                                                    18 juli 2024

Villkor för Företrädesemissionen

Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier till de som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

  • Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier;
  • I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna;
  • I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktier och aktiekapital

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka i Bolaget med högst 28 513 352,25 SEK, från 12 672 601,50 SEK till 41 185 953,75 SEK, genom utgivande av högst 114 053 409 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 50 690 406 till högst 164 743 815 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 69 procent av aktierna och av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 90,8 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av Bolagets verkställande direktör, Kent Hansson, samt Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS, och uppgår till cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen.

Cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen är säkerställd genom ett toppgarantiåtagande från Rieber & Søn AS.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser och toppgarantiåtagandet. Teckningsförbindelser och garantiåtagandet har avtalats skriftligen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i prospektet som kommer att upprättas med anledning av Företrädesemissionen.

Prospekt

Ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen kommer att publiceras senast dagen före teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga i Sileons prospekt som kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.sileon.com.

Rådgivare

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Sileon i samband med Företrädesemissionen.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024 kl. 19:15 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Kent Hansson, VD, Sileon AB
E-post: kent.hansson@sileon.com
 

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).