Press release

Styrelseledamot lämnar Paynovas styrelse på egen begäran

Carola Lundell har meddelat styrelsen i Paynova AB att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att Carola har accepterat ett jobb på en koncern som har konkurrerande verksamhet med Paynova.

Carola Lundell kommer inte att jobba inom de verksamheter som är direkt konkurrerande med Paynova men konsekvensen är ändå att det kan finnas, eller att någon kan bedöma att det finns, intressekonflikt. Carola har därför bett om att få lämna styrelseuppdraget med omedelbar verkan.
Efter att Carola Lundell avgått består styrelsen av fyra ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Val av eventuell ersättare för Carola kommer att äga rum på nästkommande årsstämma.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Anders Persson, Ordförande, Paynova AB anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90
OM PAYNOVAPaynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 09:45 CEST.