Press release

Styrelsen i Sileon avser att besluta om en företrädesemission om cirka 57 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
 

Styrelsen i Sileon AB (publ) (”Sileon” eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att besluta om en nyemission av högst 114 053 409 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen avser att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 19 juni 2024 för att ge styrelsen bemyndigande att besluta om Företrädesemissionen och antagande av en ny bolagsordning för att utöka bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier. Teckningskursen kommer fastställas till 0,50 SEK per ny aktie och vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Sileon att tillföras cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS samt Bolagets styrelseordförande, Kent Hansson, har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har Rieber & Søn AS ingått ett toppgarantiåtagande (utan ersättning) om cirka 34,9 MSEK, motsvarande cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen, genom dessa teckningsförbindelser och toppgarantiåtagandet, säkerställd till cirka 90,8 procent. Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen under sommaren 2024, förutsatt att Finansinspektionen har godkänt ägarprövning av Rieber & Søn AS. Nettolikviden från Företrädesemissionen (cirka 55 MSEK) avses främst användas till att återbetala Bolagets konvertibla lån om ca 20 MSEK, samt kommersialiseringsaktiviteter.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Sileon meddelar idag sin avsikt om att besluta om Företrädesemissionen om cirka 57 MSEK.
 • En extra bolagsstämma där styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om Företrädessemissionen kommer att hållas den 19 juni 2024. Kallelsen till extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses främst användas till att återbetala Bolagets konvertibla lån, som Bolaget och konvertibelinnehavaren har kommit överens om ska återbetalas i förtid, samt kommersialiseringsaktiviteter.
 • Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen, den 20 juni 2024, berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.
 • Teckningskursen för en aktie är 0,50 SEK.
 • Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen under sommaren 2024, förutsatt att Finansinspektionen har godkänt ägarprövning av Rieber & Søn AS.  Företrädesemissionen är säkerställd till 90,8 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Sileon är ett globalt fintech-företag som erbjuder innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet för banker och fintech-företag. Sileons första produkt Card-linked BNPL riktar sig mot kortutgivande banker och fintech-företag på en internationell marknad.

Som ett resultat av att fler konsumenter, särskilt de yngre generationerna, föredrar alternativa betalningsmetoder tappar kortutgivare marknadsandelar till BNPL leverantörer så som Klarna, Afterpay och Affirm. För att vara relevanta behöver banker addera nya digitala produkter på sina befintliga kort. Att bygga och därefter underhålla en skalbar BNPL-funktionalitet internt är dock komplext, dyrt och tar framför allt tid att utveckla. Att samarbeta med en BNPL-funktionalitetsleverantör blir därmed lösningen för kortutgivande banker som vill vara konkurrenskraftiga.

Produkten Card-linked BNPL lanserades under våren 2023 och bolaget hade som ambition att kontraktera kunder innan produkten var i produktion vilket visade sig vara svårt och har lett till försening i kundanskaffning jämfört med strategisk plan. Säljprocessen för mindre kunder har visat sig vara 3–6 månader och för större kunder 6–18 månader. Under 2023 kontrakterade bolaget mindre kunder och under första halvåret 2024 också medelstora banker. Större banker förväntas kontrakteras under 2024.

Sileon har idag en fullt kommersiell produkt. Bolaget fokuserar nu primärt på kundanskaffning samt att med befintliga resurser komplettera Card-linked BNPL med valfria lösningsmoduler för att ytterligare underlätta för banker och fintech-företag att snabbt och enkelt erbjuda BNPL på befintliga kort.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 55 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden:

 • Återbetalning av konvertibelt lån, cirka 20 MSEK
 • Fortsatta kommersialiseringsaktiviteter, cirka 35 MSEK

“Jag är glad över att kunna tillkännage denna kapitalanskaffning som kommer att möjliggöra vår strategi för att utveckla Sileon till ett bolag med snabb försäljningstillväxt och hög lönsamhet. Med stark kassa kan vi fokusera på att lyckas med de viktiga affärer som vi har som mål att nå den närmsta tiden. Vi står nu inför ett nytt spännande år i Sileons utveckling och det starka stödet från våra huvudägare är mycket glädjande” säger VD David Larsson.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier till de som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 • Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier;
 • I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna;
 • I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Företrädesemissionen förväntas beslutas av styrelsen under sommaren 2024, förutsatt att Finansinspektionen har godkänt ägarprövning av Rieber & Søn AS. 

Aktier och aktiekapital

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka i Bolaget med högst 28 513 352,25 SEK, från 12 672 601,50 SEK till 41 185 953,75 SEK, genom utgivande av högst 114 053 409 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 50 690 406 till högst 164 743 815 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 69 procent av aktierna och av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 90,8 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av Bolagets styrelseordförande, Kent Hansson, samt Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS, och uppgår till cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen.

Cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen är säkerställd genom ett toppgarantiåtagande från Rieber & Søn AS.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser och toppgarantiåtagandet. Teckningsförbindelser och garantiåtagandet har avtalats skriftligen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i prospektet som kommer att upprättas med anledning av Företrädesemissionen.

Budpliktsdispens

I samband med Företrädesemissionen har Rieber & Søn AS, som äger aktier i Bolaget motsvarande cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, ingått tecknings- och garantiåtagande med Bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Rieber & Søn AS dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier som sker i enlighet med nämnda tecknings- och garantiåtagande. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Rieber & Søn AS kan få till följd av sitt tecknings- och garantiåtagande, samt att emissionsbemyndigandet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Rieber & Søn AS.

Om Rieber & Søn infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk, kan Rieber & Søn ägarandel efter Företrädesemissionen komma att uppgå till högst cirka 60,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Extra bolagsstämma

Företrädesemission förutsätter, utöver att Finansinspektionen har godkänt ägarprövning av Rieber & Søn AS, att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och att extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen. Den extra bolagsstämman för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen och ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen kommer att hållas den 19 juni 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Ett antal befintliga aktieägare, motsvarande cirka 32 procent av samtliga utestående röstberättigade aktier i Sileon, har åtagit sig att rösta för de beslut som behövs för att möjliggöra Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Prospekt

Ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen kommer att publiceras senast dagen före teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga i Sileons prospekt som kommer att publiceras på Bolagets hemsida, www.sileon.com.

Rådgivare

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Sileon i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 17 maj 2024 kl. 18:30 CEST.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.