Press release

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Följande överväganden, förutom sådana som direkt följer av aktiebolagslagen och koden, har styrt valberedningens arbete.Det förändringsarbete som bolaget påbörjade för två år sedan – och som redan lett till betydliga resultatförbättringar – måste fullföljas. Bolaget måste genera ett positivt resultat. Bolagets största utmaning är försäljning av tjänster till nya kunder. För att bolaget skall framgångsrikt kunna vinna nya kunder krävs kunskap och erfarenhet om behovet av betalningslösningar hos bolagets kunder, nämligen företag som säljer tjänster och produkter, och hos de finansiella instituten. Värdet på bolaget skall följa av det verkliga resultatet och inte bara en förhoppning om att bolaget skall generera vinster i en obestämd framtid.Valberedningens förslagValberedningen föreslår att bolagets styrelse skall bestå av fyra ledamöter utan några suppleanter. Valberedningen föreslår att följande personer väljs:Meg Tivéus (nyval)Yngve Andersson (nyval)Björn Wahlgren, ordförande (omval)Ulf Risberg (omval)Meg har inte minst genom sin gärning på Svenska Spel stor erfarenhet av behovet hos tjänsteproducerande företag av betalningslösningar.Yngve har varit verksam i den finansiella sektorn hela sin karriär. Han har mycket god förståelse för den sektorns behov av betalningslösningar.Björn har mycket stor erfarenhet från betalningsförmedlingsindustrin. Björn har påbörjat det förändringsarbete som måste fullföljas. Björn har god ledarskapsförmåga.Ulf känner bolaget väl och har varit ledamot i bolaget sedan 2002. Han har stor finansiell kompetens och kapitalmarknadserfarenhet.Valberedningen föreslår att styrelsen i sin helhet fullgör styrelsearbetet. Valberedningen föreslår därför inga särskilda kommittéer.Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgår med 200 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Inget arvode utgår för utskottsarbete. För arbete som den till omval föreslagna styrelseordföranden utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, föreslås en särskild ersättning utgå med ett belopp om 1 600 000 kronor.Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Ramberg väljs till ordförande vid bolagsstämman.Bolagets revisor är vald till och med utgången av årsstämman 2013. Valberedningen har därför inte någon anledning att föreslå revisor.Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.Information om de föreslagna styrelseledamöternaMeg Tivéus (1943) – nyvalUtbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, studier i medicin, psykologi och sociologi. Huvudsaklig sysselsättning: Meg bedriver egen konsultverksamhet och innehar styrelseuppdrag i flertalet företag.Övriga uppdrag i urval: Meg är bland annat styrelseledamot i Billerud Aktiebolag (publ), Cloetta AB, Swedish Match AB och Victoria Park AB. Meg är också ordförande i Folktandvården Stockholms län AB. Frösunda LSS Aktiebolag och Arkitektkopia Aktiebolag. Meg har tidigare varit divisionschef inom NK, Åhléns och Holmen, Vice VD på Posten samt VD på Svenska Spel.Aktieinnehav: 0Optionsinnehav: 0Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.Yngve Andersson (1942) – nyvalUtbildning: Diplomerad företagsekonom.Huvudsaklig sysselsättning: Yngve bedriver egen konsultverksamhet och innehar styrelseuppdrag i flertalet företag.Övriga uppdrag i urval: Yngve är styrelseordförande i Kapital Kraft i Sverige AB, MedCore AB, Smarteq AB, Vidbynäs Golfanläggning AB (publ), Active Life Foundation samt Yvonne Lin AB. Yngve är vidare styrelseladamot i ICA Banken AB, Båset AB, Davegårdh & Kjäll Fonder AB samt GustaviaDavegårdh Holding AB. Yngve har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Dustin AB, D Carnegie AB, Capitex AB, Compricer AB, Orc Software AB, OM Broker Services AB, Seamless AB och Svensk Friidrott. Yngve har varit verksam i koncernledningarna för SEB, Swedbank och Trygg Hansa samt VD för Trygg Banken.Aktieinnehav: 0Optionsinnehav: 0Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.Björn Wahlgren (1944) – omval Styrelseledamot sedan 2009.Utbildning: Fil. kand.Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande styrelseordförande i Paynova AB.Övriga uppdrag i urval: Björn Wahlgren har tidigare varit knuten till Paynovas ledningsgrupp och har lång erfarenhet från finans-, försäkrings- och betalverksamheter och har närmast arbetet som landsansvarig för en av världens ledande oberoende leverantör av lösningar för elektroniska betalningar, First Data International.Aktieinnehav: 442 925 aktierOptionsinnehav: 5 833 teckningsoptionerEj oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.Ulf Risberg (1943) – omval Styrelseledamot sedan 2002.Utbildning: Fil. kand.Huvudsaklig sysselsättning: Ulf bedriver egen konsultverksamhet. Därtill innehar Ulf styrelseuppdrag i flertalet företag.Övriga uppdrag i urval: Ulf Risberg har sedan mitten av 70-talet varit verksam inom ett flertal finans- och riskkapitalbolag samt inom Biliakoncernen. Ulf Risberg är styrelseledamot i AB Probo i Stockholm, Ledsund Fastighets AB, NordIQ Göteborg AB, Quartz Pro Sweden AB, Swensksundh Invest AB och Stockholm Corporate Finance AB.Aktieinnehav: 1 127 382 aktierOptionsinnehav: 27 550 teckningsoptionerOberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.Stockholm, den 19 april 2010För valberedningenJörgen DurbanOm PaynovaPaynova är en ledande leverantör av betaltjäningslösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media- och nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com