Beslut om en nyemission 2024

Styrelsen i Sileon AB (publ) (”Sileon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 juni 2024, beslutat om en nyemission av högst 114 053 409 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 17 maj 2024. Teckningskursen har fastställts till 0,50 SEK per ny aktie och vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Sileon att tillföras cirka 57 MSEK före emissionskostnader. Bolagets största ägare, Rieber & Søn AS samt Bolagets verkställande direktör, Kent Hansson, har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 16,9 MSEK, motsvarande cirka 29,6 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelser har Rieber & Søn AS ingått ett toppgarantiåtagande (utan ersättning) om cirka 34,9 MSEK, motsvarande cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen, genom dessa teckningsförbindelser och toppgarantiåtagandet, säkerställd till cirka 90,8 procent. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses främst användas till att återbetala Bolagets konvertibla lån om ca 20 MSEK, samt kommersialiseringsaktiviteter.