Press release

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA:

Paynovas extra bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission för att ersätta den finansiering som erhölls genom strukturavtalet med det indiska IT-företaget Xponse som avbröts under februari 2007.Extra bolagsstämma i Paynova AB (publ) beslutade den 19 april 2007 att godkänna styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 167 990,10 kronor till högst 3 453 176,50 kronor genom utgivande av högst 1 679 901 aktier. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 11,80 kronor per aktie. Aktieägarna har företrädesrätt till att teckna en (1) ny aktie för varje helt antal om tjugo (20) gamla innehavda aktier. Bolagsstämman beslutade även godkänna styrelsens förslag till emission av högst 1 679 901 teckningsoptioner vardera i serie ”Optionsrätter 2007” och ”Optionsrätter 2008”. Optionsrätterna skall vederlagsfritt tillfalla de som tilldelas nyemitterade aktier i nyemissionen med en (1) optionsrätt i vardera serie för varje tilldelad aktie. Två (2) optionsrätter av ”Optionsrätter 2007” ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget och fyra (4) optionsrätter av ”Optionsrätter 2008” ger motsvarande rätt. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 2 maj 2007. Teckningstiden är den 7–21 maj 2007. Prospekt för inbjudan till teckning av aktier och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast den 3 maj 2007 samt då även sändas till bolagets direktregistrerade aktieägare samt hållas tillgängliga på Internet: www.paynova.com. Stockholm i april 2007Paynova AB (publ.)StyrelsenFÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.)Telefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com