Press release

Kommuniké från årsstämma i Paynova AB (publ)

Pressmeddelande 5 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Paynova AB (publ)

Vid årsstämma i Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) i Stockholm idag den 5 maj 2022 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2021 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Kent Hansson och Torstein Harildstad. Vidare valdes Linus Singelman och Jenny Karlsson till nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kent Hansson omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Magnus Ripa kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till Bolagets styrelseledamöter samt att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2021 ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen, huvudsakligen i enlighet med följande (ändringar visas i fetstilt i tabellen).

Bestämmelse
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

§1 Företagsnamn
”Bolagets företagsnamn är Paynova AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.”
”Bolagets företagsnamn är Sileon AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.”

§4 Aktiekapital
”Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.”
”Aktiekapitalet ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 kronor”

§5 Antal aktier
”Antalet aktier ska vara lägst 8 750 000 och högst 35 000 000.”
”Antalet aktier ska vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.”

Ny bestämmelse § 12 Insamling av fullmakter

”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till anställda inom Paynova. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i Bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 1 689 680 teckningsoptioner riktat mot deltagare. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 15 maj 2025 till och med den 16 juni 2025 teckna en ny aktie i Paynova.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässiga villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion.

Beslut om godkännande av företrädesemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission, innebärandes att Bolagets aktiekapital ökas med högst 4 224 200,50 kronor genom nyemission av högst 16 896 802 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt som ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 9 maj 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Paynova, david.larsson@paynova.com, telefon: 0725 – 50 23 06.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl. 15.15. CEST.

Om Paynova

Paynova skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.