Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011

  VD – KOMMENTAR Årets tredje kvartal visar på en ökning i transaktionsvolym och ett förbättrat resultat jämfört med samma period föregående år, som ett resultat av ökad försäljning och effektivare drift av Paynovas tjänster. Kassaflödet är fortsatt positivt med en stigande trend. Den ökade försäljningen innefattar dels nya kunder och dels mer försäljning till befintliga kunder, dessutom har vi nu ett ökande inslag av fasta intäkter från kunderna – där tidigare hela Paynovas intäkt kom från rörliga ersättningar. Driften är effektivare tack vare ökad automatisering av tekniska processer samt omförhandling av leverantörsavtal på den finansiella sidan, vilket sammantaget ger Paynova märkbart lägre rörelsekostnader jämfört med samma period föregående år. Samarbetena med Payzone och Retain 24 har båda fördjupats, och det råder nu hög aktivitet i säljprojekt med presumtiva kunder, främst inom retail och events. Arbetet med tjänstepaketeringen fortsätter och under vintern skapar vi gemensamt också skräddarsydda paket för hotell- och reseindustrin, vars förutsättningar att ta betalt har förändrats dramatiskt i och med de skärpta PCI-reglerna. Reglerna medför nya krav på säkerhet, bland annat vid hantering av callcenter-betalningar – en utmaning som Paynovas betalningsplattform innehåller en färdig lösning för. Efterfrågan på de helhetstjänster vi tar fram i samverkan med våra partners bekräftas nu av nordiska handlare inom flera branscher. Samtidigt anpassar vi oss också till Paynovas befintliga handlares ökade efterfrågan på fler internationella betalmetoder, bland annat för försäljning mot den japanska, tyska och holländska konsumentmarknaden. Genom att lägga till nya betalmetoder skapar Paynova mer försäljning på den befintliga kundstocken. Som en följd av den positiva utvecklingen i Chinovas transaktionsvolymer får Paynova nu transaktionsintäkter även därifrån. Det tredje kvartalet visade på en snabb ökning av Chinovas transaktionsvolymer, framförallt på E-mallen. Som tidigare beskrivits har Paynova en direkt licensintäkt på Chinovas transaktionsvolymer, något som nu börjar märkas i Paynovas resultaträkning. Paynovas styrelse har under oktober månad accepterat ett bud på samtliga Paynovas aktier i Chinova. Affären genomförs genom en köpoption som måste utnyttjas senast den 15 december 2011 och köpare är Great Union Investment Ltd som är ett konsortium med betydande erfarenhet från internethandel, handel såväl i Kina som gränsöverskridande till och från Kina samt sist men inte minst stor erfarenhet från att ta in kapital till olika typer av projekt. Som ett första steg tillför Great Union Investment Chinova 5 MSEK i operativt kapital för att trygga den snabba utveckling som Chinova nu befinner sig i. Affären är positiv för Paynova, som genom försäljningen av Chinova aktierna får ett bra tillskott till kassan samt en rejäl förstärkning av balansräkningen. Chinovas transaktionsvolymer ger Paynova direkta licensintäkter även efter ägarförändringarna. Med detta i ryggen, och med ett stadigt ökande antal handlaravtal, lägger vi en god grund för kommande period. Vi fokuserar starkt på att knyta till oss stora och ambitiösa e-handlare och ser fram emot att under vintern göra de första installationerna av vår nya, strategiskt viktiga lösning för samlad hantering av betalningar e-handel, fysisk handel, callcenterbetalningar, mobila betalningar och presentkort. Parallellt enligt den fastslagna strategin bearbetas även mindre och medelstora handlare för att upprätthålla ett tempo i avtalstecknandet och bidra till att bygga den månatliga intäktsmassan. Simon Thaning Stockholm 10 november 2011 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.