Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2011 Första kvartalet

  • Styrelsen beslutade om en riktad nyemission om 10 Msek i enlighet med det bemyndigande som erhölls vid stämman 2010.
  • Nyemissionen tillsammans med externt upptagna lån om 4,3 Msek användes för att lösa momsskulden till Skatteverket och lån till Centum Select Fund.

Andra kvartalet

  • Paynova och partnern Lison Technology Ltd överlät 2,5 procent vardera av aktierna i intressebolaget Chinova Asia Development till nya partnern Juno Capital Asia Ltd.
  • CUP eMall som utvecklats av Chinova gick från testläge till operativt läge med handlare, konsumenter och transaktioner.

Tredje kvartalet

  • Paynova erhöll Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt Lagen om Betaltjänster.
  • Vid den årliga certifieringsprocessen fick Paynova förnyat godkännande för PCI Security Standard.

Fjärde kvartalet

  • Paynovas styrelse beslutade att acceptera ett bud från Great Union Investment Ltd (GUI) på del av Paynovas innehav i intressebolaget Chinova Asia Development Ltd. I uppgörelsen ingår förutom ett bindande köpeavtal dessutom ett tillhörande optionsavtal. I första skedet avyttrar Paynova 50 procent av det befintliga innehavet om 4 650 aktier till priset 7,5 Msek. Optionen ger GUI rätten att förvärva ytterligare 1 162 aktier för 3,75 Msek senast den 15 oktober 2012.
  • Avtal tecknades med Sofort Bank som innebär att Paynova kan erbjuda sina kunder att nå direktbanker i de flesta Euro-länder samt Polen, Schweiz och England.

  VD-ORD Under årets sista kvartal ökade transaktionsvolymen med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Kvartalets resultat är positivt som en effekt av dels högre försäljning, dels en kontrollerad kostnadsnivå och dels avyttringen av delar av Paynovas aktieinnehav i det kinesiska intressebolaget Chinova. Kassaflödet från Paynovas löpande verksamhet är fortsatt positivt och förstärktes jämfört med förra året. Paynovas säljbearbetning inriktades under kvartalet främst mot detaljhandelsföretag och reseföretag. I och med de senaste årens förbättringar av Paynovas finansiella ställning kan vi nu också delta i större upphandlingar i en annan utsträckning än tidigare. Detta eftersom vår balansräkning förbättrats, en kontrollpunkt som oftast ligger med i de så kallade skall-kraven i anbudsförfrågningar. Stora upphandlingar i både privat och offentlig sektor blir de närmsta åren mycket viktiga för Paynova eftersom vårt erbjudande i hög utsträckning tillgodoser behoven hos de större aktörerna. Försäljningen av delar av Paynovas aktieinnehav i Chinova är nu genomförd. Vi bedömer – som tidigare kommunicerats – att köparen har bättre förutsättningar att genomföra de finansieringar och den marknadsinvestering som krävs och på så vis trygga Paynovas avtalade licensintäkter från Chinova. Intäkterna från Chinova har fortsatt att öka under hela det fjärde kvartalet och uppgick till 1 048 Ksek för helåret. Paynovas fasta kundintäkter, det vill säga de icke transaktionsbaserade intäkterna, fortsätter att öka och likaså antalet kunder. Sammantaget ser vi en otvetydig tillväxt i hela verksamheten. Under 2012 intensifierar vi också uppföljningen av både kundnöjdhet och intern effektivitet. Efter kvartalets slut har vi hunnit göra en integration till en viktig europeisk betalmetod. Metoden heter Sofort och når s.k. direktbanker på flera europeiska marknader. Genom att Paynova adderar denna betalmetod i sin plattform tillfredsställer vi i ännu högre grad de handlare som vill nå konsumenter i hela Europa. Paynova har också tillsammans med Chinova deltagit i internationella partnern Interteks roadshow i de europeiska storstäderna. Syftet var att attrahera och aktivera flera av de stora varumärkesföretagens e-handelssatsningar utanför hemlandet och resultatet blev ett flertal nu pågående intressanta affärsmöjligheter, bland annat i Storbritannien och Italien. Paynovas del i dessa cross-border-affärer är dels att fortsatt fungera som leverantör av betalteknologi till Chinova, dels att bistå de aktuella handlarna med lokala betalmetoder i Norden. Under 2012 läggs fokus bland annat på att skapa maximal systemtillgänglighet för alla handlare, något som mer och mer har blivit en konkurrensfördel i den alltmer affärskritiska e-handeln. Vi vidareutvecklar också samarbetet med aktörer som breddar Paynovas erbjudande, däribland Payzone (fysiska betalningar) och Retain 24 (presentkort). Simon Thaning Stockholm 16 februari 2012   (För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil) ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   Björn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova Telefon: 08 – 517 100 02   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.