Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska ·         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och ·         anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 30 april 2014, under adress Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm, via e-post till anm@paynova.com eller via fax till 08-517 100 29. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).   Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 30 april 2014, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.   Ombud m m Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com.   Förslag till dagordning 1.      Årsstämmans öppnande. 2.      Val av ordförande vid årsstämman. 3.      Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.      Godkännande av dagordning. 5.      Val av en eller två personer att justera protokollet. 6.      Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8.      Verkställande direktörens anförande. 9.      Redogörelse för revisorernas arbete. 10.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 11.  Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen. 12.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 13.  Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag 14.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter. 15.  Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer. 16.  Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter. 17.  Val av revisorer. 18.  Beslut om valberedning. 19.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 20.  Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m. 21.  Beslut om ändring av bolagsordningen. 22.  Årsstämmans avslutande.   Förslag till beslut Punkt 11 – Resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, 4 002 992 SEK, överförs i ny räkning samt vidare att ingen utdelning föreslås för 2013.   Punkterna 2 och 14 – 18 – Stämmoordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, styrelsearvode, revisorer, revisorsarvode, styrelseledamöter och styrelseordförande samt riktlinjer för utseende av valberedning Valberedning inför årsstämman 2014 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2013 och har bestått av Raoul Hasselgren som ordförande, utsedd av Minster Trade & Investment Ltd, Dan Blomberg, Kjell-Åke Sundqvist, Lars Kärkkäinen och Johan Nydahl, utsedd av Daniel Ekberger och Robert Norling. Fram till tidpunkten för denna rapports upprättande har valberedningen haft tre möten. Valberedningen har representerat ca 25 % av aktierna. Punkt 2         Yngve Andersson väljs som stämmoordförande. Punkt 14       Fem bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Punkt 15       Styrelsearvode om 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Totalt belopp för styrelsearvoden utgör således 600 000 kr. Ersättning för resekostnader skall utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Punkt 16       Omval av ledamöterna Yngve Andersson och Torbjörn Fergenius. Nyval av Annikki Schaeferdick, Mats Holmfeldt och Hans Olof Holmqvist. Daniel Ekberger, Björn Wahlgren samt Jan Lundblad har avböjt omval. Yngve Andersson föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Om Yngve Anderssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande. Punkt 17       Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman år 2015 föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig tills vidare. Punkt 18       Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2014, vilka sedan har rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats. Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelseledamöter, (d) förslag till styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer, och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.   Punkt 19 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Bolagsledningen består för närvarande av fyra (4) personer utöver den verkställande direktören. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuella kvalifikationer samt utgöras av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.   Fast grundlön Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen omprövas som huvudregel en gång per år och beaktar den enskildes befattning och engagerade arbetsinsats. Grundlönen utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.   Rörlig lön Den rörliga lönen, som är kontant, baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 33 procent av grundlönen.   Tjänstepension Pensionsförmåner ska som tidigare år bestå av en avgiftsbestämd marknadsmässig pensionsplan med individuella premier beroende på ålder och lönenivå. Pensionsplanen anpassas så att premienivån ryms inom reglerna för skattemässiga avdrag (för närvarande högst 25 procent av grundlönen). Pensionsåldern ska vara 65 år.   Övriga förmåner och anställningsvillkor Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska inneha en uppsägningstid om tre till sex månader. Det finns inte några överenskommelser om avgångsvederlag.   Övrigt Styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Styrelsen bemyndigas att frångå ovanstående riktlinjer, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2013 har följts.   Punkt 20 – Bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av aktiekapitalet med högst 1 461 310,10 kronor, motsvarande högst 14 613 101 aktier i bolaget vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.   Punkt 21 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.   ·         Nuvarande lydelse:  § 3 Verksamhet ”Bolaget skall bedriva utveckling av Internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt marknadsföra och erbjuda tjänster för betalningar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet.”   Föreslagen lydelse: §3 Verksamhet ”Bolaget skall bedriva verksamhet som kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Verksamheten omfattar bl.a. att lämna och förmedla krediter, inlåning från allmänheten, tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster samt utveckling av internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt marknadsföra och erbjuda tjänster för betalningar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet.” Bolagsstämmans beslut i enlighet med den föreslagna ändringen är villkorat av att bolaget erhåller tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet som kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse.   ·         Nuvarande lydelse: § 4 Aktiekapital ”Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.”                         Föreslagen lydelse: § 4 Aktiekapital ”Aktiekapitalet utgör lägst 9 500 000 och högst 38 000 000 kronor.”   ·         Nuvarande lydelse: §5 Antal aktier ”Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.”   Föreslagen lydelse: §5 Antal aktier ”Antalet aktier skall vara lägst 95 000 000 och högst 380 000 000.”   ·         Nuvarande lydelse: § 6 Styrelse och revisorer ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.”                         Föreslagen lydelse: §6 Styrelse och revisorer ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Minst en av revisorerna som bolagsstämman utser ska vara auktoriserad eller godkänd. Den huvudansvarige i revisionsbolaget för revisionen skall vara auktoriserad eller godkänd”.   ·         Nuvarande lydelse: §7 Kallelse ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.”   Föreslagen lydelse: § 7 Kallelse ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats senast fyra veckor före stämman. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.”   Beslutsmajoritet För giltigt beslut under punkt 20 och 21 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.   Övrig information I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 95 049 545 aktier motsvarande 95 049 545 röster. Bolaget har tre pågående nyemissioner som ännu inte har registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering av dessa nyemissioner uppgår antalet aktier i bolaget till sammanlagt 146 131 018 aktier motsvarande 146 131 018 röster. Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning finns tillgängliga hos bolaget på Stadsgården 6 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.paynova.com, senast från och med onsdag den 16 april 2014. Valberedningens förslag med motiverat yttrande och information om ledamöter föreslagna till styrelsen finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning är fullständigt i denna kallelse. I övrigt är styrelsens förslag fullständiga under respektive punkt i denna kallelse. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.   Stockholm i april 2014 Styrelsen PAYNOVA AB (publ)   Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden/handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 kl. 19:30. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.